เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

รวมหนังสือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย, ไวยากรณ์ไทย, วิธีเขียน ฯลฯ


SmartMathsWriter – อยากเป็นนักเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน
2.1
---------------------------------------------


ลักษณะภาษาไทย  ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

ไวยากรณ์ไทย  นววรรณ พันธุเมธา

          หนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นสรุปวิธีใช้ไวยากรณ์ไทยให้ถูกต้อง  โดยสรุปเป็นเรื่องๆ ตามหน้าที่ของคำ ตามตำแหน่ง ตามความสัมพันธ์ ตามหน้าที่ในประโยค ฯลฯ เช่น
               คำหลัก (หน้า 6)
                    1. คำนาม แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ คำนามสามัญ และ คำนามวิสามัญ
                    2. คำกริยา จำแนกตามความหมายเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คำกริยาแสดงอาการ, คำกริยาแสดงสภาพ และ คำกริยาแสดงการประสบ

          หนังสือเล่มนี้ยังมีรายละเอียดที่ช่วยพัฒนาการพูดและการเขียน  ช่วยให้ผู้ส่งสารสื่อความได้ไม่กำกวม ชัดเจน ตรงตามเจตนา ฯลฯ และถูกหลักไวยากรณ์  เช่น ถ้าตำแหน่งของคำกริยาที่ใช้ขยายเปลี่ยนไป ความหมายก็อาจเปลี่ยนไปด้วย (หน้า 50)  
          ตัวอย่างจากในหนังสือ (หน้า 50
                    เขาพูดกับน้อยอย่างอวดดี (อวดดีบอกลักษณะการพูดของเขา) กับ 
                    เขาอวดดีพูดกับน้อย (เพราะความอวดดีทำให้เขาพูดกับน้อย)   
          และ  ในหนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอย่างประโยคที่ใช้ไม่ได้  ไม่ควรเขียนบอกไว้ด้วย  เป็นต้น

          หนังสือเล่มนี้ยังทำให้ผมรู้ว่า  ภาษาไทยเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับบริบท และ จุดประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ ฯลฯ  และถ้าผมเห็นประโยคที่ผมเขียนยังไม่สละสลวย  ควรเรียบเรียงอย่างไรให้สละสลวย  ผมก็จะอ่านหนังสือเล่มนี้ทบทวน

ป.ล. 
     - หนังสือเล่มนี้ช่วยพัฒนาวิธีเขียนให้สละสลวย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสายวิทยาศาสตร์
     - จะดีอย่างยิ่ง ถ้าคนสายวิทยาศาสตร์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้
     - หนังสือเล่มนี้ช่วยพัฒนาคนสายวิทยาศาสตร์ให้ใช้ภาษาไทยได้สละสลวยยิ่งขึ้น 

Note : 
และถ้าผมคิดว่า  ประโยคที่ผมเขียนนี้ยังไม่สละสลวย 
           แก้เป็น  และถ้าผมเห็นประโยคที่ผมเขียนยังไม่สละสลวย


No comments:

Post a Comment