เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

บันทึกการฝึกเขียนภาษาภาพพจน์ (วิธีเขียนโวหารภาพพจน์)

2.12


น้ำเสียงใส  ฟังดูจริงใจ  บริสุทธิ์  สื่ออารมณ์ถึงผู้ฟังได้ดี  ร้องเพราะ
1. ร้องปนความจริงใจใสบริสุทธิ์กลั่นจากใจจริงสื่ออารมณ์เข้าหูคนฟังสัมผัสกระทบได้สู่หัวใจ
2. ร้องปน(ผสม)ความจริงใจใสบริสุทธิ์จากใจจริงสื่ออารมณ์เข้าหูคนฟังสัมผัสกระทบได้ใน ถึงหัวใจ
3. ร้องปนจริงใจใสบริสุทธิ์จากใจจริงสื่ออารมณ์เข้าหูสัมผัสกระทบได้ใน ถึงหัวใจคนฟัง
4. ร้องปนจริงใจใสบริสุทธิ์จากใจจริงสื่ออารมณ์กระทบหูสัมผัสได้ในหัวใจคนฟัง
5. ร้องเพราะจริงใจใสบริสุทธิ์จากใจจริงสื่ออารมณ์กระทบหูสัมผัสได้ถึงหัวใจคนฟัง
6. เสียงจริงใจไพเราะใสบริสุทธิ์จากใจจริง  สื่ออารมณ์กระทบหูสัมผัสได้ไปในหัวใจคนฟัง
7. เสียงจริงใจไพเราะใสบริสุทธิ์จากใจจริง  สื่ออารมณ์กระทบหูสัมผัสได้เข้าถึงหัวใจคนฟัง
8. เสียงจริงใจไพเราะใสบริสุทธิ์จากใจจริง  สื่ออารมณ์กระทบหูสัมผัสได้ถึงหัวใจคนฟัง

เสียงแปลก  ฟังเหมือนฝรั่งร้อง  ไม่น่าใช่คนไทยร้อง  แต่น่าหลงใหลชวนให้ติดตาม
1. เสียงฝรั่งฟังแปลกหู  แต่ดูไพเราะมีเสน่ห์เป็นปัจเจก  ชวนหลงใหลให้แฟนคลับติดตาม
2. เสียงฝรั่งฟังแปลกหู  แต่ดูไพเราะมีเสน่ห์เป็นปัจเจก  ชวนหลงใหลให้เป็นแฟนคลับติดตาม
3. เสียงฝรั่งฟังแปลกหู  แต่ดูไพเราะมีเสน่ห์เป็นปัจเจก  ชวนหลงใหลให้ติดตามเป็นแฟนคลับ
4. เสียงฝรั่งฟังแปลกหู  ดูไพเราะมีเสน่ห์เป็นปัจเจก  ชวนวิเวกหลงใหลตามติดให้.....เป็นแฟนคลับ

No comments:

Post a Comment