เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
$- C. คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร-$ 
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

ติวเลข ภาค ก. เป็นกลุ่มย่อย วิชาความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

        ภาค ก. ระดับ 3 ปริญญาตรี    

เนื้อหา และ แบบฝึกหัด ปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนติว

1. ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 ให้คล่อง

2. จำจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 2 ถึง 100 ให้ได้ (จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า 1 และไม่มีจำนวนอื่นหารลงตัว นอกจาก 1 และตัวมันเอง)

                          2,          3,         5,        7,

                         11,       13,                  17,      19,

                                     23,                             29,

                         31,                               37,

                         41,       43,                   47,

                         53,                                         59,

                         61,                               67,

                         71,       73,                             79,

                                     83,                             89,

                                                                       97

 

 

 

 

 

3. ท่องเลขยกกำลัง

          เลข 2 ==> 22 =  4,             23 =  8,             24 =  16, 

                            25 =  32,          26 =  64,           27 =  128, 

                            28 =  256,        29 =  512 ,        210 =  1,024

          เลข 3 ==> 32  =  9,            33 =  27,           34 =  81,

                            35 =  243,         36 =  729

          เลข 4 ==> 42  =  16,          43 =    64,         44 = 256

          เลข 5 ==> 52  =  25,          53 =  125,         54 = 625

          เลข 6 ==> 62  =  36,          63 =  216

          เลข 7 ==> 72  =  49,          73 =  343

          เลข 8 ==> 82  =  64,          83 =  512

          เลข 9 ==> 92  =  81,          93 =  729

4. อ่านเนื้อหา

          4.1 ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่เว็บนี้ ==> http://kiktewlek.blogspot.com/2015/01/order-of-operations-priority-rules-for.html

          4.2 กฎการหารลงตัว ที่เว็บนี้ ==> http://kiktewlek.blogspot.com/2015/01/divisibility-rules.html

------------------------------------------------------------------------------

พี่กิ๊ก  http://kiktewlek.blogspot.com

 

 

แบบฝึกหัด

1. ตัวประกอบ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น   

          1.0    6  =     3   *    2 

          1.1  35  =  ....... *  .......                                          

          1.2  49  =  ....... *  .......

          1.3  55  =  ....... *  .......

          1.4  63  =     7   *  .......     ,     63  =     3   *  .......    

                 63  =  ....... *  ....... *  .......

          1.5  81  =     9   *  .......     ,     81  =     27   *  .......    

                 81  =  ....... *  ....... *  ....... *  .......

          1.6  121  =  ....... *  .......

          1.7  36  =       4   *  .......     ,     36  =       3   *  .......

                 36  =       6   *  .......     ,     36  =     18   *  .......

                 36  =    .......  *  .......  *  .......  *  .......

          1.8  48  =       6   *  .......     ,     48  =     4   *  .......

                 48  =     16   *  .......     ,     48  =     2   *  .......

                 48  =    .......  *  .......  *  .......  *  ....... *  .......

          1.9  108  =     4   *  .......     ,     108  =       9   *  .......

                 108  =     6   *  .......     ,     108  =     36   *  .......

                 108  =    .......  *  .......  *  .......  *  ....... *  .......

          1.10  144  =     12   *  .......     ,     144  =       4   *  .......

                   144  =       9   *  .......     ,     144  =     18   *  .......

                   144  =    .......  *  .......  *  .......  *  ....... *  ....... *  .......

2. จำนวนเฉพาะ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น   

          2.0    7  =     7   *    1 

          2.1  11  =  ....... *  .......

          2.2  19  =  ....... *  .......

          2.3  23  =  ....... *  .......

          2.4  29  =  ....... *  .......

          2.5  39  =  ....... *  .......

          2.6  51  =  ....... *  .......

          2.7  59  =  ....... *  .......

          2.8  67  =  ....... *  .......

          2.9  71  =  ....... *  .......

          2.10  73  =  ....... *  .......

          2.11  79  =  ....... *  .......

          2.12  87  =  ....... *  .......

          2.13  89  =  ....... *  .......

          2.14  91  =  ....... *  .......

          2.15  93  =  ....... *  .......

          2.16  97  =  ....... *  .......

          2.17  111  =  ....... *  .......

          2.18  113  =  ....... *  .......

          2.19  117  =  ....... *  .......

          2.20  127  =  ....... *  .......

3. เลขยกกำลัง : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น

          2.0    34  =     81 

          2.1    26  =  .........

          2.2    28  =  .........

          2.3    210  =  .........

          2.4    36  =  .........

          2.5    53  =  .........

          2.6    54  =  .........

          2.7    63  =  .........

          2.8    73  =  .........

          2.9    83  =  .........

          2.10    93  =  .........

4. ลำดับการคำนวณ : หาผลลัพธ์ของข้อต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น

          4.0    1 + 5 * 4 = 1 + (5 * 4)

                                  = 1 + 20

                                  = 21

          4.1    8 + 2 * 6 = .............................................................................

          4.2    8 / 2 + 6 = ..............................................................................

          4.3    (1 + 5) * 8 = ...........................................................................

          4.4    48 / 4 * 3 * 4 = .......................................................................

          4.5    48 / (4 * 3) * 4 = ....................................................................

 

5. เกม  24  ฝึกคิด : ใช้เครื่องหมาย  +,  -,  *,  / (หาร) และ วงเล็บ ทำให้เลข 4 ตัวนี้ มีค่าเท่ากับ 24 (ใช้เครื่องหมายซ้ำได้)

ตัวอย่างเช่น

          5.0    1  2  5  8  :  [(5 – 2) * 1] * 8 = 24

          5.1    4  4  8  8  :  .............................................................................

          5.2    6  6  6  6  :  .............................................................................

          5.3    4  4  4  4  :  .............................................................................

          5.4    1  5  6  7  :  .............................................................................

          5.5    6  7  8  9  :  .............................................................................

          5.6    2  5  4  6  :  .............................................................................

          5.7    4  5  5  6  :  .............................................................................

          5.8    2  3  5  6  :  .............................................................................

          5.9    1  2  6  8  :  .............................................................................

          5.10    2  2  8  9  :  .............................................................................

------------------------------------------------------------------------------

พี่กิ๊ก  http://kiktewlek.blogspot.com

 

เฉลย

1. ตัวประกอบ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น   

          1.0    6  =     3   *    2 

          1.1  35  =  ...5... *  ...7...                                          

          1.2  49  =  ...7... *  ...7...

          1.3  55  =  ...5... *  ...11...

          1.4  63  =     7   *  ...9...     ,     63  =     3   *  ...21...    

                 63  =  ...3... *  ...3... *  ...7...

          1.5  81  =     9   *  ...9...     ,     81  =     27   *  ...3...    

                 81  =  ...3... *  ...3... *  ...3... *  ...3...

          1.6  121  =  ...11... *  ...11...

          1.7  36  =       4   *  ...9...     ,     36  =       3   *  ...12...

                 36  =       6   *  ...6...     ,     36  =     18   *  ...2...

                 36  =    ...2...  *  ...2...  *  ...3...  *  ...3...

          1.8  48  =       6   *  ...8...     ,     48  =     4   *  ...12...

                 48  =     16   *  ...3...     ,     48  =     2   *  ...24...

                 48  =    ...2...  *  ...2...  *  ...2...  *  ...2... *  ...3...

          1.9  108  =     4   *  ...27...     ,     108  =       9   *  ...12...

                 108  =     6   *  ...18...     ,     108  =     36   *  ...3...

                 108  =    ...2...  *  ...2...  *  ...3...  *  ...3... *  ...3...

          1.10  144  =     12   *  ...12...     ,     144  =       4   *  ...36...

                   144  =       9   *  ...16...     ,     144  =     18   *  ...8...

                   144  =    ...2...  *  ...2...  *  ...2...  *  ...2... *  ...3... *  ...3...

2. จำนวนเฉพาะ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น   

          2.0    7  =     7   *    1 

          2.1  11  =  ...11... *  ...1...

          2.2  19  =  ...19... *  ...1...

          2.3  23  =  ...23... *  ...1...

          2.4  29  =  ...29... *  ...1...

          2.5  39  =  ...13... *  ...3...

          2.6  51  =  ...17... *  ...3...

          2.7  59  =  ...59... *  ...1...

          2.8  67  =  ...67... *  ...1...

          2.9  71  =  ...71... *  ...1...

          2.10  73  =  ...73... *  ...1...

          2.11  79  =  ...79... *  ...1...

          2.12  87  =  ...29... *  ...3....

          2.13  89  =  ...89... *  ...1...

          2.14  91  =  ...13... *  ...7...

          2.15  93  =  ...31... *  ...3...

          2.16  97  =  ...97... *  ...1...

          2.17  111  =  ...37... *  ...3...

          2.18  113  =  ...113... *  ...1...

          2.19  117  =  ...39... *  ...3...

          2.20  127  =  ...127... *  ...1...

3. เลขยกกำลัง : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น

          2.0    34  =     81 

          2.1    26  =  ....64....

          2.2    28  =  ....256....

          2.3    210  =  ....1,024....

          2.4    36  =  ....729....

          2.5    53  =  ....125....

          2.6    54  =  ....625....

          2.7    63  =  ....216....

          2.8    73  =  ....343....

          2.9    83  =  ....512....

          2.10    93  =  ....729....

4. ลำดับการคำนวณ : หาผลลัพธ์ของข้อต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น

          4.0    1 + 5 * 4 = 1 + (5 * 4)

                                  = 1 + 20

                                  = 21

          4.1    8 + 2 * 6 = 8 + (2 * 6)

                                  = 8 + 12

                                  = 20

          4.2    8 / 2 + 6 = (8 / 2) + 6

                                 = 4 + 6

                                 = 10

 

          4.3    (1 + 5) * 8 = 6 * 8

                                     = 48

          4.4    48 / 4 * 3 * 4 = (48 / 4) * 3 * 4

                                         = 12 * 3 * 4

                                         = 36 * 4

                                         = 144

          4.5    48 / (4 * 3) * 4 = 48 / 12 * 4

                                            = (48 / 12) * 4

                                            = 4 * 4

                                            = 16

5. เกม  24  ฝึกคิด : ใช้เครื่องหมาย  +,  -,  *,  / (หาร) และ วงเล็บ ทำให้เลข 4 ตัวนี้ มีค่าเท่ากับ 24 (ใช้เครื่องหมายซ้ำได้)

ตัวอย่างเช่น

          5.0    1  2  5  8  :  [(5 – 2) * 1] * 8 = 24

          5.1    4  4  8  8  :  (4 + 4) + 8 + 8 = 8 + 16 = 24

          5.2    6  6  6  6  :  6 + 6 + 6 + 6 = 24

          5.3    4  4  4  4  :  (4 * 4) + 4 + 4 = 16 + 4 + 4 = 24

          5.4    1  5  6  7  :  (5 * 6) – (7 – 1) = 30 – 6 = 24

          5.5    6  7  8  9  :  (9 – 7) = 2 ;

                                      (6 / 2) = 3 ;

                                       8 * 3 = 24

          5.6    2  5  4  6  :  (5 * 4) + (6 – 2) = 20 + 4 = 24

          5.7    4  5  5  6  :  (6 * 4) + (5 – 5) = 24 + 0 = 24

          5.8    2  3  5  6  :  (5 * 6) – (2 * 3) = 30 – 6 = 24

          5.9    1  2  6  8  :  (6 * 8) / 2 * 1 = (48 / 2) * 1 = 24 * 1 = 24

          5.10    2  2  8  9  :  (9 * 2) + (8 – 2) = 18 + 6 = 24

------------------------------------------------------------------------------

พี่กิ๊ก  http://kiktewlek.blogspot.com

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment