เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

ติว GMAT ติวคณิตศาสตร์ GRE รับเป็นวิทยากรสอนคณิตคิดเลขเร็ว ฝึกอบรมคณิตคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาเชาวน์ เกมปริศนาฯลฯ (SmartMathsTutor กิ๊ก)

SmartMathsTutor 
เน้นกลวิธีการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
สอนโดย กิ๊ก – แสงธรรม
          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science, 3.27)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2547 

          ประสบการณ์

         
2550 2555
              
ติวคณิตศาสตร์เป็นรายส่วนตัว หรือ กลุ่มย่อย ในระดับชั้นประถม, มัธยมต้น และ ปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัย
         
2551 – ปัจจุบัน
              
ติวข้อสอบ GMAT, GRE และ CU-BEST, SMART-II เป็นรายส่วนตัว หรือ กลุ่มย่อย ให้ผู้ที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอกในต่างประเทศ  และ ในประเทศ
          2555 2556

               สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับพนักงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ที่ Tesco Academy สำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 1

จุดมุ่งหมายในการสอน
          SmartMathsTutor  เน้นการสอนคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์, IQ, ตรรกะ,  จินตนาการสร้างสรรค์ ฯลฯ โดยปูพื้นความรู้ ให้แนวคิด, concept, รวมถึงวิธีจดจำด้วย Mind Map, วิธีเชื่อมโยงความคิด สร้างมุมมองในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รอบด้าน สามารถวิเคราะห์ปัญหา  อุปมา-อุปมัย อนุมานจำลองปัญหา สามารถตีโจทย์เป็นภาพเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน  มีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ และ แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น กล่าวโดยสรุป คือ ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังรวมถึงเทคนิค วิธีคิด และ วิธีเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นคนเก่งคิดผ่านโจทย์คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ หรือ แบบทดสอบ เกมปริศนาอื่นๆ

ทำไมต้องพัฒนาตัวเอง
          บริษัทจะก้าวหน้า ถ้าพนักงานมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดมาสรรค์สร้างสิ่งใหม่ หรือ แก้ปัญหา พัฒนาธุรกิจ ฯลฯ เช่น ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด ฯลฯ ที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และ เรียนรู้อยู่ตลอด เพราะ “การพัฒนาคน คือ การพัฒนาองค์กร” 

          บ่อยครั้งที่พนักงานในองค์กรทำงานซ้ำจนชิน และยังมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องรีบแก้ไขเป็นประจำ จนไม่มีเวลาแม้กระทั่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือ พัฒนาทักษะด้านอื่น นี้เป็นสิ่งที่องค์กรควรตระหนัก เพราะเท่ากับว่า เขาขาดโอกาสพัฒนาศักยภาพ เป็นบุคลากรคนสำคัญขององค์กร เปรียบเหมือนการขับรถไปในทางเดิม ย่อมไม่ได้เห็นสิ่งใหม่ นอกจากเห็นสิ่งเดิมจนชินตา ไม่เกิดไอเดียความคิดใหม่ๆ ขาดความสร้างสรรค์ให้กับงาน ดังนั้นการให้เวลากับการพัฒนาวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ ฝึกฝนการแก้ปัญหา  การคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ นั้นเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน


ข้อดีของคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบไอคิว
ในการพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้
แบบทดสอบไอคิว เกมปริศนา ปัญหาเชาวน์ หรือ โจทย์เชาวน์คณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเรียนรู้ วิธีคิด วิธีจดจำ วิธีแก้ปัญหา จับประเด็น ค้นหาเทคนิคด้วยตัวเองได้ ฯลฯ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบเหล่านี้สามารถสอนเชิงปฏิบัติได้, เนื้อหามีขอบเขต ใช้ระยะเวลาสั้นในการเรียนจนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด, เงื่อนไข กฎ กติกา รวมถึง Concept มีความชัดเจน เข้าใจง่าย พิสูจน์ได้ ไม่คลุมเครือ และ เข้าใจได้ตรงกันทุกคน โดยเฉพาะแบบทดสอบ IQ หรือ เกมปริศนาที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้น หรือ ความรู้อื่นมาก่อน แต่ในส่วนภาคปฏิบัติลงมือแก้ปัญหา ต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ   
          เมื่อผู้เรียนมีทักษะเหล่านี้ติดตัว เขาก็สามารถนำวิชาความรู้ศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์  มีวิธีเรียนรู้ และ สามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นได้ เพราะไม่มีใครสามารถให้คำแนะนำ หรือ รู้ปัญหาได้ดีเท่ากับตัวเขาเอง

หลักสูตรพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ กับ SmartMathsTutor 

1. Course พัฒนาความสามารถทางการคำนวณ คณิตคิดเลขเร็ว แนววิเคราะห์ปัญหา เชาวน์คณิต
         
1.1 Course GMAT, GRE พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาให้กับผู้บริหาร
          1.2 โจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆ แนวคณิตคิดวิเคราะห์ คณิตคิดเลขเร็ว เชาวน์คณิต หรือ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข (Numerical Reasoning) ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และ การตีความข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้พัฒนา และ วัดศักยภาพทักษะทางคณิตศาสตร์ของบุคลากรในบริษัท


          โจทย์คณิตศาสตร์ GMAT, GRE (ETS-ภาษาอังกฤษ) เป็นแบบทดสอบแนวเชาวน์คณิตคิดวิเคราะห์ที่ใช้คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกของมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วโลก จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ วิธีออกแบบปัญหา วิธีนำหลักการ (concept) ไปใช้ เพราะโจทย์มีความหลากหลาย ไม่สามารถจำวิธีคิดไปตอบได้ เหมาะที่จะฝึกสมอง พัฒนาวิธีคิด และ จุดเด่นของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ GMAT, GRE นี้อยู่ที่เนื้อหาบทเรียน ซึ่งไม่มาก และ ไม่ยากที่คนวัยทำงานจะเข้าใจ เพราะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมต้นที่ผู้บริหารเคยเรียนผ่านมาแล้วทุกคน เพียงแต่ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาบทเรียนเชิงปฏิบัติ เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่น เห็นภาพรวม ความสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบทได้ และ สามารถจับประเด็น มองภาพรวมของปัญหา ตีโจทย์เป็นภาพเชื่อมความคิดเข้ากับชีวิตประจำวันได้ จึงจะสามารถแก้ปัญหา หาคำตอบได้ ทั้งยังต้องมีตรรกะขั้นสูง  (Forward & Backward Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการนอนกรอบ มีมุมมองรอบด้าน ตีโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย  นอกจากนี้ จุดเด่นอีกข้อ คือ ข้อสอบไม่กำกวม  แต่สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี  บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่ดีที่สุดในการทำข้อสอบแนวนี้ คือ วิธีที่เร็วที่สุด ซึ่งต้องมีจินตนาการ การตีโจทย์เป็นภาพ มีตรรกะเชื่อมโยงความคิดเข้ากับชีวิตประจำวัน อุปมา-อุปไมย ทำความเข้าใจปัญหา จำลองแบบ ออกแบบวิธีแก้ปัญหา และ คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบอย่างแท้จริง เพื่อจุดประสงค์หลัก คือ การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

         2. Course พัฒนา IQ ผ่านแบบทดสอบ IQ, เกมปริศนา, โจทย์ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น

          2.1 จากหนังสือชื่อ ปัญหาตรรกะ พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะ (Logic Problem): ปัญหา 70 ข้อ ลับสมองซีกซ้าย เขียนโดย Shelly Hazard นักคิดปริศนาคุณภาพระดับโลก เพื่อฝึกตรรกะ และ ความละเอียดรอบคอบ
         
2.2 จาก
Game Apps ชื่อ Puzzle Retreat เป็นเกมตรรกะบนระบบปฏิบัติการ IOS, Android
          จากประสบการณ์ทำแบบทดสอบหลายๆประเภท (Model)  พบว่า แบบทดสอบที่เลือกมานี้ เป็น
แบบทดสอบที่สามารถพัฒนาวิธีคิด และ วิธีเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เพราะโจทย์มีลักษณะคล้ายกัน ไม่มีความกำกวม คำเฉลยมีเพียงวิธีเดียว และ ใช้ระยะเวลาสั้นในการสอนให้
ผู้เรียนสามารถมองภาพรวมของปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ซึ่งไม่ใช่เป็นการเดาสุ่ม  ดังนั้นผู้เรียนจะเห็นพัฒนาการของตัวเอง เข้าใจวิธีเรียนรู้ จากเดิมที่ใช้เวลานาน ก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น และ ใช้เวลาทำโจทย์แต่ละข้อเร็วขึ้น
ระยะเวลา           สอนครั้งละ 1 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประมาณ 2 ครั้ง

เหมาะสำหรับ
          คนทุกวัย โดยจำแนกตามวัยและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นดังนี้
         
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ
10 - 12 ปี 
                    - เน้นพัฒนาความจำ การสังเกต เช่น เกมจับคู่ภาพ ฯลฯ
                    - คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น สอนวิธีบวก, ลบ, คูณ, หาร เลขเร็ว เป็นต้น, วิธีจดจำสูตร เข้าใจที่มาของสูตร และ การจดจำแผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ

          2.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เน้นทักษะคณิตคิดเลขเร็ว คณิตคิดวิเคราะห์อย่างง่ายๆ....เน้นโจทย์ตัวเลข เช่น เกม 24, เกมประโยคแบบตัวเลข, เกมตารางแบบตัวเลข ฯลฯ
         
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโจทย์เชาวน์คณิต และ เกมปริศนาลับสมอง เน้นโจทย์ตีความ (word problem) เช่น หนังสือ โจทย์ โจษ และ โจทย์ โจษ ฉบับพิศดาร โดย ศกุนตลา เทวี  (Shakuntala Devi ชาวอินเดียที่โลกตั้งสมญาให้เป็น "มนุษย์คอมพิวเตอร์" ความสามารถของเธอได้รับการบันทึกใน Guinness Book of World Records ในฐานะมนุษย์ที่คิดเลขได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุดสมัยของเธอ)

          4.
พนักงาน หรือผู้บริหาร และ นักเรียนนักศึกษาปริญญาโท-เอก เน้นคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์แนว GMAT, GRE และ เกมปริศนาต่างๆ เพื่อฝึกตรรกะขั้นสูง วิธีคิดวิเคราะห์ ความละเอียดรอบคอบ ฯลฯ เช่น หนังสือ “ฟิตสมองให้คิดได้สองด้าน” โดย Charles Phillips เป็นต้น
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ
          เข้าใจวิธีเรียนรู้ สร้างแนวคิด ตรรกะ มองภาพรวมของปัญหาได้ตรงประเด็น ค้นหาเทคนิควิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ ฝึกฝนจากแบบทดสอบอื่นๆต่อด้วยตนเองได้

3. Course สอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถม, มัธยมต้น และ มัธยมปลาย
         
1.
Course ติวคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม. 6 เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
         
2. Course สอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ ฯลฯ แยกเป็น 2 กลุ่ม สำหรับเด็กเรียนรู้ช้า เข้าใจยาก และ สำหรับเด็กหัวดี เรียนรู้เร็ว          นอกจากหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรที่แนะนำข้างต้น  หากทางโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง หรือ บริษัท หน่วยงานใดต้องการใช้แบบทดสอบประเภทอื่น สามารถพูดคุยหลักสูตร แนวทางการสอน และ หนังสือที่ใช้สอนก่อนได้.....ด้วยความยินดีครับ
SmartMathstutor Kik เขียน (สงวนลิขสิทธิ์)


SmartMathsTutor (กิ๊ก) 
"เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด"

-------------------------------------------------------------
Update ล่าสุด 21/12/2556, 01/09/2557

ประวัติ กิ๊ก - SmartMathsTutor
          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เนื่องจากสมัยเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  เพื่อนร่วมชั้นหลายคนเรียนไม่เข้าใจ  กิ๊กจึงต้องช่วยติวเพื่อนๆในหลายๆวิชา  จากการติวนั้นทำให้กิ๊กรู้จักการสอนและรักงานสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
          ด้วยความสนใจในคณิตศาสตร์ ประกอบกับปัญหาสุขภาพ และ ความเครียดจากการทำงานอย่างรีบเร่ง  จึงต้องลาออกจากงานประจำ  เมื่อมีเวลาคิดทบทวน  จึงหันมาสนใจงานสอนหนังสือที่ชอบ  และเริ่มติวคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมต้น – ปลาย, คอร์สสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และ สอบเข้าปริญญาตรี ตั้งแต่ปลายปี 2550 เป็นต้นมา  ซึ่งช่วยให้น้องๆเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น มีวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาโจทย์ที่ดีขึ้น  สามารถทำโจทย์ข้อสอบ และ อ่านหนังสือทบทวนต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้  ผลการเรียนก็ดีขึ้น  และ สอบเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ
          จนเมื่อปลายปี 2551 มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องไบร์ท (ผู้ชาย) ได้โทรติดต่อให้มาติวข้อสอบเลข GMAT (Quantitative GMAT) เพื่อเรียนต่อปริญญาโท MBA ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  หลังจากติดตามข้อมูลวิธีสอน และ ผลงานการสอนน้องๆชั้นมัธยมบนเว็บไซต์กิ๊ก  ตอนแรกกิ๊กปฏิเสธ เพราะ ตัวกิ๊กเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ และ ยังไม่เคยเห็นข้อสอบ GMAT มาก่อน  แต่น้องไบร์ทบอกว่ากิ๊กสอนได้  ช่วงแรกน้องไบร์ทจึงแปลโจทย์ให้ฟัง เมื่อได้สอนข้อสอบ GMAT แล้ว  กิ๊กพบว่า  ข้อสอบเป็นแนวคิดวิเคราะห์  เชาวน์คณิตคิดเลขเร็ว  ไม่สามารถจำวิธีคิดไปสอบได้  ตัวโจทย์มีความหลากหลาย  ต้องเข้าใจขั้นสูง  มีมุมมองรอบด้าน และ ตีโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย  ทำให้กิ๊กชอบโจทย์ข้อสอบนี้มาก เพราะนอกจากข้อสอบจะไม่กำกวมแล้ว  ยังออกแบบมาเพื่อให้สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี  บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีที่เร็วที่สุด ซึ่งต้องมีจินตนาการ การตีโจทย์เป็นภาพ  การออกแบบวิธีแก้ปัญหา และ คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนี้ กิ๊กชอบสอนข้อสอบแนว GMAT นี้มากกว่า เพราะ เป็นโจทย์ฝึกคิดเช่นเดียวกับเกมฝึกสมอง หรือ แบบทดสอบ I.Q. และที่สำคัญ  ช่วยพัฒนาวิธีเรียนรู้ให้ผู้เรียนจดจำสูตร รวมทั้งตัวเลขอย่างเป็น Mind Map  จนไปถึงสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  มีตรรกะ จินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้
          แนวการสอนของกิ๊ก เน้นพัฒนาวิธีเรียนรู้ แก้จุดอ่อน พร้อมเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และเสริมเทคนิควิธีคิดลัดให้กับผู้เรียน  ไม่เพียงแต่ผู้ที่ตีโจทย์ไม่ได้  แต่รวมไปถึงผู้ที่คิดช้า  ตอบผิด เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น  ซึ่งวิธีนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องขยัน  พัฒนาตัวเอง  อ่านหนังสือ  ทำแบบฝึกหัด  และถ้าหากยังไม่เข้าใจ  ทำโจทย์บางข้อไม่ได้  ก็ควรซักถาม-พูดคุยในสิ่งที่ตนเองยังไม่เข้าใจทันที
          ผลลัพธ์ที่ได้  คือ จากคะแนนสอบ Quantitative GMAT ของน้องไบร์ทเดิมอยู่ที่  29 คะแนน (เต็ม 60 คะแนน) ก็เพิ่มเป็น 42 คะแนน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่ม (Percentage Increase) 44.83%  จึงทำให้กิ๊กมั่นใจในการสอนข้อสอบเชาวน์คณิตแนว GMAT, GRE และ รับสอนคอร์สสอบเข้าปริญญาโท-เอก คณิตศาสตร์ GMAT, GRE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ปัจจุบันยังสอนอะไรอีก
          เมื่อปลายปี 2554 ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse) ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ได้โทรติดต่อมา  เพื่อให้กิ๊กสอนคณิตศาสตร์ให้กับพนักงานในองค์กร  โดยเจอข้อมูลกิ๊กบนเว็บไซต์ และ สนใจวิธีสอนของกิ๊กที่สอนวิธีคิดให้กับผู้เรียน  หลังจากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา และ พิจารณาการสอนของกิ๊กแล้ว  กิ๊กก็เริ่มงานสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรประจำทุกปีให้กับพนักงานบริษัท Tesco Lotus  ตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา
อาจารย์พิเศษสอนประจำบริษัท
     1. สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับพนักงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ที่ Tesco Academy สำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 1
              
2555 – 2556
              
1.1 Course คณิตศาสตร์เพิ่มศักยภาพความถนัดทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางธุรกิจ แนวข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ สอนให้กับพนักงานเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ
                   
26 / April / 2012 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ
10 คน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 37 คน
                   
11 / June / 2013 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ 20 - 25 คน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 93 คน

              
1.2 Course - Become brilliant at number in Numerical Aptitude (Numerical Reasoning Test, Data Interpretation Test) ซึ่งเป็นข้อสอบคณิตคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แนวคณิตคิดเลขเร็ว และ เชาวน์คณิต  เป็นข้อสอบที่ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดเวลาทำข้อสอบไม่เกินข้อละ 1 นาที สอนให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ (Manager)
                   
26 / January / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวน 1 กลุ่ม รวม 8
คน
                   
22 / November / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 10 คน จำนวน 2 กลุ่ม รวม 16
คน
                   
03 / July / 2013 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 15 คน จำนวน 5 กลุ่ม รวม 71
คน
              
1.3 นอกจาก Course ดังกล่าว ยังสอนพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) เป็นรายบุคคลด้วย

          สำหรับบริษัทที่สนใจพัฒนาบุคลากรในด้านความสามารถทางการคำนวณ  การให้เหตุผลทางตัวเลข (Numerical Reasoning)  ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และ การตีความข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หรือ แบบทดสอบ I.Q.,  เกมปริศนา, ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กร สามารถพูดคุยหลักสูตร  แนวทางการสอน และ เนื้อหาที่ใช้สอนก่อนได้.....ด้วยความยินดีครับ


-------------------------------------------------------------
Brand เดิม (สอนมัธยม)
ติวคณิตให้เก่งคิด กับ ติวเตอร์กิ๊ก 
สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้
          อยากให้น้องอ่านบทความที่พี่ตั้งใจเขียนทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่อง "หมดอนาคต... หากไม่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย" และ "ไม่มีคำว่าสาย... สำหรับคนที่อยากเก่ง" พี่รักทุกคน อยากให้ตั้งใจเรียน ขยัน พัฒนาตัวเอง เป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่งของคุณพ่อคุณแม่ "ทุกคนเก่งขึ้นได้ หากรู้วิธี(เรียน)เก่ง และ พยายาม บากบั่น ไม่ยอมแพ้" พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนขยัน.....จนประสบความสำเร็จครับ :)
-------------------------------------------------------------
รับติว GMAT, รับสอน GRE, รับติวข้อสอบคณิตศาสตร์ แนวเชาวน์คณิตคิดเลขเร็ว ให้กับบริษัท หน่วยงาน หรือ องค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง มีตรรกะในการคิด มี mind map ในการจดจำ มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ


SmartMathsTutor (กิ๊ก)
เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ติวคณิตให้เก่งคิด กับติวเตอร์กิ๊ก
วิธีสอนของกิ๊ก เหมาะสำหรับ ใครก็ได้ที่ต้องการเก่งคิด และ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง...จนคิดเก่ง


 LAST Update
TUESDAY  วันอังคารที่ 30 / October  ตุลาคม / 2556 (2013)

เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้ 

(ที่มา : สสส) 

 SMARTMATHSTUTOR

พี่กิ๊ก

ติวเตอร์ GMAT, GRE (Quantitative Part)

เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิธีคิดของพี่ ไม่ว่าโจทย์จะมาในลักษณะใด ทริกนี้ก็ยังใช้ได้เสมอ เพราะว่า พี่ทำโจทย์มามาก (พี่ชอบเรียนเลข และโจทย์ GMAT เป็นโจทย์เชาวน์คณิต ฝึกสมองได้เป็นอย่างเยี่ยมยอด) และสรุปมาเป็น concept การแก้ปัญหาให้ ทำให้น้องประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบ

แต่ก็ควรจะมีเวลาให้กับการอ่านเตรียมสอบไม่ต่ำกว่า 2 เดือน

และ

จากประสบการณ์ การสอน ปัญหาสำหรับน้องมี 2 ข้อ

คือ 1. ต้องเข้าใจทุกคำพูดที่สอน เพราะไม่ได้สอนให้เข้าใจแบบจำ ถ้าไม่เข้าใจ คิดเป็นภาพไม่ได้ให้บอกทันที

และ 2. ต้องให้เวลา ขยัน+ทบทวนตามแนวที่สอนอย่างยิ่งยวด ถ้าอ่านตามแนวที่สอน ทบทวนและฝึกอย่างเต็มที่ น้องก็จะหลุดจากความเข้าใจแบบจำ ไปสู่โลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

แต่มันต้องใช้เวลาจริงๆนะครับ

รู้ไหมครับว่า คนที่สอบ GMAT ได้ 600+ ด้วยตนเองโดยไม่ได้ติว แทบจะกล่าวได้ว่า ทุกคน....อ่าน GMAT วันละ 12 ชั่วโมง  

ที่พี่เขียนบอกไว้ที่หน้าเว็บ ก็เพื่อให้น้องเข้าใจแนวการสอนของกิ๊ก ขอบคุณครับ

กิ๊กรับติว Quantitative GMAT, โจทย์คณิตศาสตร์, เชาวน์คณิต, ข้อสอบพัฒนา I.Q. ทุกประเภท

ไม่รับติว Finances, Statistics, Economics เนื่องจากสอนให้ไม่ได้ครับ

ไม่รับติวเดี่ยว CU-BEST, SMART-II  อยากให้น้องมาเรียนเป็นกลุ่ม

=====================================================

เดิม กิ๊ก เป็นติวเตอร์อิสระบนเว็บ รับสอนเด็ก ม.ต้น - ปลาย ได้เพียงปีเดียว

แต่ปลายปี 50 น้องไบร์ท ก็ได้โทรมาหากิ๊ก

แล้วบอกว่า  พี่ช่วยสอนเลขให้ผมหน่อย เป็นข้อสอบสอบเข้าปริญญาโท GMAT

พี่จะสอนได้หรือ พี่ไม่เคยเห็นโจทย์ข้อสอบเลย 

ผมว่า พี่สอนได้  ผมดูเว็บพี่มานาน และอ่านใน comment ของน้อง ม. ปลาย แล้ว  ผมว่าพี่สอนได้

สุดท้ายแล้ว กิ๊กก็สอนให้น้อง ไบร์ท สอบ GMAT  เดิมได้คะแนน  29/60 (400/800)

หลังจากที่เรียนกับกิ๊กได้ 42/60

ซึ่งได้คะแนนรวม GMAT 610/800 คะแนนครับ

ให้ดู Percentage Increase ครับ

ปัจจุบันนี้ น้องไบร์ท เรียนจบปริญญาโท และ ได้ทำงานตามที่ตนต้องการแล้วครับ

ขอบคุณครับ 

comment ต่างๆ ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=5&gblog=1

========================================================

SmartMathsTutor ชื่อเล่น .กิ๊ก. Kik ===> Concept การสอน คือ สอนวิธีคิดแก้ปัญหาโจทย์ ซึ่งวิธีคิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ (Type of thinking) เช่น Forward Thinking, Backward Thinking, Logic Common sense, Proof Pattern etc.

จากประสบการณ์สอน พี่พบว่า น้องที่มาเรียนส่วนใหญ่เคยสอบ GMAT มาก่อนแล้ว ==> คะแนนของแต่ละคนที่มาเรียนนั้นแตกต่างกันครับ แตกต่างกันที่วิธีคิด แม้กระทั้งข้อง่ายๆ ไม่ซับซ้อนวิธีิคิดก็ยังช้า---เร็วแตกต่างกันจนน่าตกใจ

และพี่พบว่า คนที่เข้าใจ math concept (เนื้อหา) อย่างลึกซึ้ง  เขาจะทำข้อสอบ GMAT กับโปรแกรมได้คะแนนสูงเกิน 550 คะแนนกันอยู่แล้ว บางคนทำโจทย์แค่เล่มเดี่ยวก็ได้เกิน 600 ครับ  บางคนทำโจทย์เล่มเดียว ก็ได้ 780/800 ครับ

ดังนั้นขอให้น้องอ่าน math concept หลายๆรอบ เพราะวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาอยู่ในนั้นทั้งหมดครับ

แต่ปัญหาก็คือ น้องไม่รู้วิธีเรียนรู้จนมีองค์ความรู้เป็นของตนเอง (ตกผลึกทางความคิดของตนเองได้)  ยังไม่รู้ว่า ตัวเองอ่านหนังสือแล้วเข้าใจจริงๆ หรือ เพียงจำได้แล้วคิดว่าตนเองเข้าใจ  

ทำให้น้องไม่สามารถมองภาพรวมของปัญหา และเลือกใช้เครื่องมือ(วิธีิคิด)ในการแก้ปัญหาได้

========================================================

ผลงานล่าสุด (2554) น้องแก้วไม่ได้เรียนเลข ม.ปลาย ปริญญาตรี เรียนคณะนิเทศ และเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย  เรียนกับพี่ 33 ชั่วโมง ก็สอบได้ GMAT Quantitative ครั้งแรกได้ 44/60  คะแนนก็โอเคที่จะไปเรียนที่อเมริกาได้

========================================================

น้องที่เรียนส่วนใหญ่บอกกิ๊กว่า  Please Teach me about CONCEPT

ถ้าคิดธรรมดามันช้า ต้องมีกึ๋นด้วย

น้องส่วนใหญ่ที่มาเรียน บางคนต้องการเรียนต่อปริญญาเอก บางคนเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องการเก่ง  เมื่อเขามีความเข้าใจและเก่งขึ้น เขาบอกว่า เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องขยันอ่านหนังสือ ทบทวน และพยายามจนประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ต้องกราบขอโทษน้องๆที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในข้อสอบภาษาไทย คือกิ๊ก......จะขอรับสอน เฉพาะในส่วนของข้อสอบโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษ ของ GMAT (Quantitative) และ GRE และ

ข้อสอบเลขอื่นๆทุกประเภทแนวคิดเร็ว เชาวน์คณิตที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ  

(ข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II ช่วงนี้ยังไม่รับสอนครับ)

คุณภาพผู้สอน

111111111111111111111111 ธันวาคม 2554 มีพี่คนหนึ่งครับ ต้องการเรียนต่อปริญญาเอก เธอทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 48/60 กับ 44/60 เธอนำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 26 ข้อ จากโจทย์ 2 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 2 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เธอได้ทั้ัง 2 ข้อครับ 222222222222222222222222 วันที่ 9 มีนาคม 2555 มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง เขาทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 530 ครับ เขานำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 16 ข้อ จากโจทย์ 1 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 3 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เขาได้ทั้ัง 3 ข้อครับ

========================================================

น้องๆที่สงสัยโจทย์ GMAT, GRE ข้อไหน

สามารถโทรมาถามโจทย์ข้อที่สงสัยได้ และ / หรือ นัดติวได้ครับ

========================================================

ตอนนี้กิ๊กกำลังเขียนบทความขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนของกิ๊กเอง กิ๊ก พบว่าน้อ

งๆ่อ่อนในเรื่องไหนบ้าง ---> รอสักนิดนะครับ

บทความที่จะเขียน กิ๊กตั้งใจว่า จะให้เป็นบทความที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ในด้าน GMAT GRE และข้อสอบคิดเร็วทุกประเภท  มีแนวทางในการอ่านหนังสือที่ถูกต้องครับ

ที่ย่าน จุฬา สามย่าน สีลม พารากอน สยามครับ หรือสถานที่ที่ BTS , MRT ผ่านครับ สำหรับติวข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II อยากจะแนะนำให้มาติวเป็นคู่ครับ (ค่าติวเดี่ยวมันแพงนิดหนึ่งครับ) เพราะพี่ไม่มีเวลาจัดกลุ่ม ส่วน GMAT, GRE ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Go-inter) ถ้าน้องมีพื้นฐานการคิดที่ดี น้องเรียนเข้าใจ อย่างไง ก็ได้คะแนนมากกว่า 50/60 อยู่แล้วครับ ตัวอย่างเช่น น้องผู้ชายคนหนึ่งเรียนทั้งหมดเพียง 18 ชม. เรียนได้ 450 กว่าข้อ จากประสบการณ์สอน ถ้าน้องเป็นคนหัวดี พี่บอก concept การคิดไป ใน 1 ชม.ก็ติวได้ 20 - 30 ข้อครับ แต่ถ้าน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเลขค่อนข้างอ่อนมากๆๆๆๆ ใน 1 ชม. ก็ติวได้ 6 - 11 ข้อครับ ประสบการณ์สอนคร่าวๆ ติวเข้า IMBA ธรรมศาสตร์ Inter ปลายปี 52 (เพิ่งเริ่มสอน)   // พี่เริ่มสอน GMAT กับติว สอบเข้าปริญญาโทจริงๆ เมื่อปลายปี 51 ครับ

========================================================

มีน้องๆมาเรียน 5 คน สอบเข้า IMBA ธรรมศาสตร์  Inter ได้ทุกคนครับ พี่ปวดข้อมือจากการทำเว็บมาก แต่ยังว่างติวให้แก่น้องๆทุกๆคนเสมอ ต้องการคำปรึกษาอะไร หรือติดต่อเรื่องติว ติวคณิตศาสตร์ GMAT GRE CU-BEST, SMART-II และ อื่นๆๆ รบกวนโทรติดต่อทางมือถือนะครับ  ถ้าไม่ได้รับจะโทรกลับครับ

========================================================

CONCEPT การสอน เน้นวิเคราะห์ปัญหา+ออกแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการทำข้อสอบได้ทันเวลา ถูกต้องและรวดเร็ว  """ เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด """ เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)

========================================================

My FACEBOOK ==> http://www.facebook.com/smartmathstutor    แอดมาได้  แต่ไม่ค่อยได้เข้าเลยครับ

========================================================

ผลงานการติว ดูจาก คำ-ติ-ขม  ติว GMAT ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&group=5 

========================================================

ผลงานปี 51 เริ่มสอน

1. ลูกศิษย์คนแรกก็ได้คะแนนจาก 29/60 กลายเป็น 42/60 ซึ่งทำให้ได้คะแนน GMAT 610 คะแนน  (ให้ดูที่ เปอร์เซนต์ Increase นะครับ) ผลงานปี 52 1. น้องปอนด์ ได้ Q 48/60 ในการสอบครั้งแรกครั้งเดียว ซึ่งก่อนสอบน้องเขาเอาข้อที่ทำไม่ได้ อ่านเฉลยไม่เข้าใจมาถาม เพียง 5 ชม.เองคับ ปัจจุบัน 19/12/52   กำลังสอนให้กับ น้องๆคนหนึ่งที่ 1. น้องผู้ ช ได้คะแนน GMAT 650  เมื่อ 3 - 4 ปีก่อน แต่ต้องการได้คะแนนมากกว่า 700  (พี่กลับพบว่า ความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก และtrick บางข้อ ที่ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น --- ยังไม่ทราบ) 2. น้องผู้ ญ เคยสอบได้ Quantitative 45 คะแนนจาก 60 คะแนน มาติวเพื่อต้องการเพิ่มคะแนน 3. น้องผู้ ญ เคยทำกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม GMAT ที่ส่งมาที่บ้าน ได้คะแนน 590 คะแนน  ก็มาติว เพื่อปิดจุดอ่อนข้อที่ทำไม่ได้ (เดี๋ยวน้องเขาก็จะไปสอบแล้ว)   ////มาให้พี่อธิบาย เฉพาะ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อน   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้)//// ซึ่งพี่พบ  ทำโจทย์ ประเภท  Logic กลางอากาศ, Counting Method , Geometry (โจทย์เหล่านี้  พอเป็น Data Suff ทำกันไม่ได้เลย) สงสัยกันมาก ทำกันไม่ค่อยได้

========================================================

CONCEPT การสอน เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด --สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้-- .เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้. ------------------------------------------------ แนวทางการสอนหลัก Concept การสอน 1. สอนให้ผู้เรียน คิดแบบ common sense ได้ 2. สอนให้บริหารข้อมูลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ 3. สอนให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 4. สอนให้ผู้เรียนออกแบบการแก้ปัญหาเป็น 5. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา 6. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ 7. สอนให้ผผู้เรียนคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน 8. สอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงคณืตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)

========================================================

รูปแบบการสอน  ผู้เรียนสั่งได้เลยครับ พี่จะเน้นให้ concept และ trick ในการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อความรวดเร็วในการทำข้อสอบ หน้าที่ของผู้เรียน คือ จำ Concept การแก้ปัญหาและมีจินตนาการ ประยุกต์ใช้ให้ได้ ไม่กำหนดเวลาเรียน เพราะแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากัน พื้นฐานดี 15 ชม.ก็พอแล้วครับ หรืออาจจะมาให้พี่อธิบาย เฉพาะ เนื้อหาบทเรียน และ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อนก็ได้ครับ   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้) แต่ต้อง มีโจทย์ข้อที่สงสัย มาให้พี่ 1 ชุด ด้วยนะครับ   เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหมุนหนังสือกันไป หมุนหนังสือกันมา  (เสียเวลามาก ทำให้ความคิดไม่ลื่นไหล) website ==> http://SmartMathsTutor.Bloggang.com
หลังจากอ่าน Blog นี้จบแล้ว ช่วยเข้าไปอ่านเนื้อหาคณิตศาสตร์
สำหรับข้อสอบ GMAT GRE CU-BEST, Smart-II ที่พี่ทำไว้ ที่  http://SmartMathsTutor.bloggang.com ------------------------ พี่เป็นคนง่ายๆ (แต่ทำงานเน้นคุณภาพ) โทรมาสอบถามการติวได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจนะ หรือจะถามโจทย์ข้อสอบที่สงสัยก็ได้นะ
โปรดติดตามเว็บนี้โดยตลอด จะ update เรื่อยๆ
ติวเข้มคณิตศาสตร์
สอบเข้าปริญญาโท MBA
GMAT (ETS), GRE, CU-BEST ฯลฯ
เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้
ข่าวด่วน สำหรับติวกลุ่มย่อย เข้า ป.โท เมืองไทย
คลิก
สำหรับน้องที่ต้องการติว GMAT, GRE CU-BEST, SMART-II กลุ่มย่อย ช่วยอีเมล์มารู้จักกันก่อนครับ SmartMathsTutor@hotmail.com
พี่สอนไม่เกินวิชาละ 3 คน พี่กะเปิดติวเดือน ม.ค. 53 ครับ ----------
ผลงาน คำติ ชม http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=6&gblog=1
ลองดู เทคนิคลัดต่างๆ ที่ http://SmartMathsTutor.bloggang.com
จากประสบการณ์การสอน พี่พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิด ต้องมีการพูดคุย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา และดูทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (Logic) ของน้องๆแต่ละคน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Concept การสอน เน้นความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก
การตีโจทย์เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน และเน้นการออกแบบปัญหาให้เป็น เพื่อแก้ปัญหาในหลายรูปแบบ (Pattern) ได้ เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด -----------------------------------
พี่สอนแบบนักคณิตศาสตร์ คือ เน้นใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ (ตีโจทย์) แก้ปัญหา โดยจะตีโจทย์ --เชื่องโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน -- และเน้น Logic ในการคิด เพื่อให้ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยแก้โจทย์ปัญหาได้เร็วขึ้น
(กล่าวคือ ไม่เน้นการเอาตัวเลือก (Choice) มาแทนค่าในโจทย์ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สอนเลยทีเดียวนะครับ)
-----------------------------------
สำหรับ Go-Inter
ติว GMAT Go-Inter (สอนส่วนตัวหรือ 2 คน) ติว GMAT เรียนต่อเมืองนอก ติว GMAT ศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้โทรมานัดเวลาติวได้เลย
พี่กิ๊ก
สำหรับ GMAT Go-inter น้องจะมาเรียนส่วนไหนก็ได้ครับ
ใน 3 ส่วนของการสอนของพี่นี้
การสอนของพี่ ส่วนที่ 1. พี่จะอธิบายเนื้อหา ==> อยากให้อ่านเองมากกว่า (ประหยัดเงิน+เวลาของน้อง) ส่วนที่ 2. พี่จะอธิบายโจทย์ ตีโจทย์แก้ปัญหาให้ดู เพื่อให้น้องเข้าใจ
หลังจากที่เรียนกับพี่จนเข้าใจและตีโจทย์ได้แล้ว ส่วนที่ 3. น้องจะต้องทำโจทย์มาเป็นการบ้านและมาอธิบายให้พี่ฟัง เพื่อให้พี่ดูแนวคิดและ Concept การแก้ปัญหา ข้อไหนที่ผิด concept และ/หรือ พี่มีวิธีคิดที่เร็วและดีกว่า พี่ก็จะบอกและสอนน้องเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น พี่สอนน้อง bright และน้อง Mu อย่างนี้ครับ
ทุกคนที่พี่สอน ไปอเมริกาได้ทุกคน ไปอเมริกาแล้ว 2 คน (ต้องมากกว่า 600 คะแนน) อีกคนหนึ่งเข้า SASIN (มากกว่า 550 คะแนน) ทุกคนที่พี่สอน เรียนจนกว่าผู้เรียนจะพอใจ
บางคนแค่ 10 ชม. ให้ช่วยติวแค่ เกาทริก เกาแนวคิด (เพื่อให้รู้ถึงความเหนือชั้นของคำถาม) เพราะน้องเขามีพื้นฐานดีอยู่แล้ว เพื่อจับหลักการแก้ปัญหาข้อสอบให้
ขอเน้นตรงนี้ครับ
เทคนิคลัดหรือทริก (Trick) คือ ไหวพริบ (Common sense) และการคิดนอกกรอบ ในการนำสิ่งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน (เช่น บัญญัติไตรยางศ์ - Proportion) มาช่วยให้คิดเร็วขึ้น
โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท (GMAT, GRE, ฯลฯ)
ถ้าไม่เข้าใจ ตีโจทย์ไม่แตก หรือเข้าใจเนื้อหาไม่ Clear ==> พอโจทย์พลิกแพลงนิดเดียว ก็จะทำไม่ได้แล้วครับ
ดังนั้น การสอนของพี่เน้นอธิบายให้เข้าใจเชิงลึกทุกมิติในแต่ละหัวข้อ...จริงๆ
เพื่อให้มีความคิดรวบยอด และเข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์ทั้งหมด
Concept การสอน เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(โปรดคลิกที่ ==> http://SmartMathsTutor.Spaces.Live.com เพื่อเลื่อนดูข้อมูลทั้งหมด)
--------------------------------------------------------------------------
สารบัญเว็บ
1.ประวัติพี่กิ๊ก
2.ใครบ้าง เหมาะที่จะติวคณิตศาสตร์กับพี่กิ๊ก
3.ผลงานติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท (GMAT)
4.ความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
5.แนวทางการสอน“เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้”
7.ผลลัพธ์ที่ได้จากการติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
8.ตัวอย่างความเข้าใจเชิงลึก (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
9.ตัวอย่างเทคนิคคิดลัด เรื่อง ไหวพริบทางคณิตศาสตร์ (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
11.ข้อคิด-คำคม กำลังใจ ในการเรียน (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
12.หนังสือ GMAT, หนังสือเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนา IQ, ฝึกใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
--------------------------------------------------------------------------
ประวัติ
ชื่อ :: พี่กิ๊ก
อาชีพ :: ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ (อดีตโปรแกรมเมอร์)
E-Mail :: SmartMathsTutor@Hotmail.com
การศึกษา
ม.ต้น - ม.ปลาย :: โรงเรียนหอวัง (ลาดพร้าว)
มหาวิทยาลัย ::  เกษตรศาสตร์ (บางเขน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา :: วิทยาการคอมพิวเตอร์ (3.27)
แต่ พี่ค้นพบตัวเองว่า "พี่สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี"
--------------------------------------------------------------------------
ใครบ้าง เหมาะที่จะติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท Go-Inter กับพี่กิ๊ก
1.ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ม. 4
2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์(GMAT) มากกว่า 45 คะแนน (คนที่เก่งอยู่แล้วก็มาเรียนกับพี่ได้ เพื่อให้พี่แนะทริกการแก้ปัญหาโจทย์ให้คิดได้เร็วขึ้น)
3.ผู้ที่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ทางด้าน MBA ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA), อังกฤษ (England), ออสเตรเรีย (Austria) หรือในเมืองไทย เช่น จุฬา, นิด้า, ABAC, ธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
--------------------------------------------------------------------------
ผลงานติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท
GMAT (ETS-Quantitative)
ติวน้องไบรท์
-High School (Grade 12) จากประเทศอังกฤษ
-Bachelor’s Degree จาก San Francisco, CA, USA
จากคะแนน GMAT (Quantitative) เดิม 29 คะแนน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 42 คะแนน
ซึ่งทำให้ได้คะแนนรวม (Total score) เป็น 610 คะแนน
คำติ-ชม (ช่วยคลิกเข้าไปอ่านหน่อย)
--------------------------------------------------------------------------
ความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
1.ข้อสอบออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา
2.โจทย์ทุกข้อมีเนื้อหาไม่เกินขอบเขตที่กำหนด
3.ข้อสอบมีความซับซ้อน มีหลายเรื่องรวมกันในข้อเดียว
4.โจทย์บางข้อ“ดูง่ายมาก” ทุกคนหาคำตอบได้แต่หลอกให้เสียเวลาคิด ถ้าคิดด้วยวิธีปกติ
5.โจทย์หลายข้อต้องคิดให้รอบคอบ
6.สำหรับระดับคะแนน 45 คะแนนขึ้นไป ข้อสอบมีจุดลวง จุดหลอกหลุมพรางและกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยล
--------------------------------------------------------------------------
โจทย์ต่างๆ “จะดูง่ายมาก” ทุกคนสามารถหาคำตอบได้ แต่ถ้าคิดด้วยวิธีปกติ จะเสียเวลาคิด
( เฉลยแนวคิดลัด -- โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ )
--------------------------------------------------------------------------
แนวทางการสอน“เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้”
สำหรับพี่ เทคนิคลัด คือ ไหวพริบ (Common sense) ในการนำสิ่งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (เช่น บัญญัติไตรยางศ์ - Proportion) มาช่วยให้คิดเร็วขึ้น
1.เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเป็นสำคัญ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคำอธิบายให้เหมาะกับผู้เรียน
2.สอนวิธีคิด, สอน Concept ในการแก้ปัญหา, ฝึกแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพในโจทย์แต่ละข้อ
3.อธิบายโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับ (สิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจอยู่แล้ว) ในชีวิตประจำวัน
4.เน้นให้เข้าใจเนื้อหาเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์
5.เน้นให้มีไหวพริบ, ฝึกสังเกต และมี Common sense ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
--------------------------------------------------------------------------
ผลลัพธ์ที่ได้จากการติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
1.ความเข้าใจเชิงลึกที่มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์
2.ทักษะการคำนวณที่สูงขึ้น
3.ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น
4.วิเคราะห์โจทย์อย่างมีเหตุมีผล โดยตีโจทย์ปัญหาเชื่อมโยงปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้
5.มีความละเอียดรอบคอบในการคิด
6.รู้จุดลวง จุดหลอกหลุมพรางและกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยลของโจทย์
--------------------------------------------------------------------------
ไม่ต้องเกรงใจ พี่ยินดีให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ GMAT & GRE & CU-BEST
และยินดีให้คำปรึกษาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
และหากเนื้อหาในหัวข้อบทเรียนใดหรือโจทย์ต่างๆ ที่น้องยังสงสัย หรือเข้าใจยังไม่เคลียร์
น้องสามารถโทรถามพี่ หรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล์
พี่ยินดีช่วยเหลือ เพื่อให้น้องๆประสบความสำเร็จ
--------------------------------------------------------------------------
Update 20 / 06 june / 2012
SmartMathsTutor ชื่อเล่น .กิ๊ก. Kik ===> Concept การสอน คือ สอนวิธีคิดแก้ปัญหาโจทย์

จากประสบการณ์สอน พี่พบว่า น้องที่มาเรียนส่วนใหญ่เคยสอบ GMAT มาก่อนแล้ว ==> คะแนนของแต่ละคนที่มาเรียนนั้นแตกต่างกันครับ แตกต่างกันที่วิธีคิด แม้กระทั้งข้อง่ายๆวิธีิคิดก็ยังช้า—เร็วแตกต่างกัน

และพี่พบว่า คนที่เข้าใจ math concept (เนื้อหา) อย่างลึกซึ้ง  เขาจะทำข้อสอบ GMAT กับโปรแกรมได้คะแนนสูงเกิน 550 คะแนนกันอยู่แล้ว บางคนทำโจทย์แค่เล่มเดี่ยวก็ได้เกิน 600 ครับ

ดังนั้นขอให้น้องอ่าน math concept หลายๆรอบ เพราะวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาอยู่ในนั้นทั้งหมดครับ

แต่ปัญหาก็คือ น้องไม่รู้วิธีเรียนรู้จนมีองค์ความรู้เป็นของตนเอง (ตกผลึกทางความคิดของตนเองได้)  ยังไม่รู้ว่า
ตัวเองอ่านหนังสือแล้วเข้าใจจริงๆ หรือ เพียงจำได้แล้วคิดว่าตนเองเข้าใจ  

ทำให้น้องไม่สามารถมองภาพรวมของปัญหา และเลือกใช้เครื่องมือ(วิธีิคิด)ในการแก้ปัญหาได้


ผลงานล่าสุด น้องแก้วไม่ได้เรียนเลข ม.ปลาย ปริญญาตรี เรียนคณะนิเทศ เป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย  เรียนกับพี่ 33 ชั่วโมง ก็สอบได้ GMAT Quantitative ครั้งแรกได้ 44/60  คะแนนก็โอเคที่จะไปเรียนที่อเมริกาได้

น้องที่เรียนส่วนใหญ่บอกกิ๊กว่า  Please Teach me about CONCEPT

ถ้าคิดธรรมดามันช้า ต้องมีกึ๋นด้วย

น้องส่วนใหญ่ที่มาเรียน บางคนต้องการเรียนต่อปริญญาเอก บางคนเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องการเก่ง  เมื่อเขามีความเข้าใจและเก่งขึ้น เขาบอกว่า เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องขยันอ่านหนังสือ ทบทวน และพยายามจนประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ต้องกราบขอโทษน้องๆที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในข้อสอบภาษาไทย
คือกิ๊ก……จะขอรับสอน เฉพาะในส่วนของข้อสอบโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษ ของ GMAT (Quantitative) และ GRE และ
ข้อสอบเลขอื่นๆทุกประเภทแนวคิดเร็ว เชาวน์คณิตที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ  
(ข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II ช่วงนี้ยังไม่รับสอนครับ)

คุณภาพผู้สอน
111111111111111111111111
ธันวาคม 2554 มีพี่คนหนึ่งครับ ต้องการเรียนต่อปริญญาเอก
เธอทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 48/60 กับ 44/60
เธอนำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 26 ข้อ จากโจทย์ 2 ชุด)
ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 2 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เธอได้ทั้ัง 2 ข้อครับ
222222222222222222222222
วันที่ 9 มีนาคม 2555 มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง เขาทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 530 ครับ เขานำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 16 ข้อ จากโจทย์ 1 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 3 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เขาได้ทั้ัง 3 ข้อครับ

น้องๆที่สงสัยโจทย์ GMAT GRE ข้อไหน สามารถโทรมาถาม และ นัดติวได้ครับ

ตอนนี้กิ๊กกำลังเขียนบทความขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนของกิ๊กเอง กิ๊ก พบว่าน้อ

งๆ่อ่อนในเรื่องไหนบ้าง —> รอสักนิดนะครับ

บทความที่จะเขียน กิ๊กตั้งใจว่า จะให้เป็นบทความที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ในด้าน GMAT GRE และข้อสอบคิดเร็วทุกประเภท  มีแนวทางในการอ่านหนังสือที่ถูกต้องครับ

ที่ย่าน จุฬา สามย่าน สีลม พารากอน สยามครับ
หรือสถานที่ที่ BTS , MRT ผ่านครับ
สำหรับติวข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II
อยากจะแนะนำให้มาติวเป็นคู่ครับ (ค่าติวเดี่ยวมันแพงนิดหนึ่งครับ)
เพราะพี่ไม่มีเวลาจัดกลุ่ม
ส่วน GMAT, GRE ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Go-inter)
ถ้าน้องมีพื้นฐานการคิดที่ดี น้องเรียนเข้าใจ
อย่างไง ก็ได้คะแนนมากกว่า 50/60 อยู่แล้วครับ
ตัวอย่างเช่น
น้องผู้ชายคนหนึ่งเรียนทั้งหมดเพียง 18 ชม. เรียนได้ 450 กว่าข้อ
จากประสบการณ์สอนถ้าน้องเป็นคนหัวดี พี่บอก concept การคิดไปใน 1 ชม.ก็ติวได้ 20 – 30 ข้อครับ
แต่ถ้าน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเลขค่อนข้างอ่อนมากๆๆๆๆใน 1 ชม. ก็ติวได้ 6 – 11 ข้อครับ
และจากประสบการณ์การสอน
ถ้าน้องเห็นว่า โจทย์ตัวอย่างนี้มันเข้าใจง่าย
คลิก –> ที่นี่
ยิ่งควรต้องมาลองเรียนกับพี่ครับ
ประสบการณ์สอนคร่าวๆ ติวเข้า IMBA ธรรมศาสตร์ Inter ปลายปี 52 (เพิ่งเริ่มสอน)   // พี่เริ่มสอน GMAT กับติว สอบเข้าปริญญาโทจริงๆ เมื่อปลายปี 51 ครับ
มีน้องๆมาเรียน 5 คน สอบเข้า IMBA ธรรมศาสตร์  Inter ได้ทุกคนครับ
พี่ปวดข้อมือจากการทำเว็บมาก แต่ยังว่างติวให้แก่น้องๆทุกๆคนเสมอ
ต้องการคำปรึกษาอะไร หรือติดต่อเรื่องติว ติวคณิตศาสตร์ GMAT GRE CU-BEST, SMART-II และ อื่นๆๆ
รบกวนโทรติดต่อทางมือถือนะครับ  ถ้าไม่ได้รับจะโทรกลับครับ
CONCEPT การสอน เน้นวิเคราะห์ปัญหา+ออกแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการทำข้อสอบได้ทันเวลา ถูกต้องและรวดเร็ว  “”" เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด “”"
เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้
(ที่มา: สสส)
—————————–
ผลงานการติว ดูจาก คำ-ติ-ขม  ติว GMAT ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=5&gblog=1
ขอบคุณครับ
ผลงานปี 51 เริ่มสอน
1. ลูกศิษย์คนแรกก็ได้คะแนนจาก 29/60 กลายเป็น 42/60 ซึ่งทำให้ได้คะแนน GMAT 610 คะแนน  (ให้ดูที่ เปอร์เซนต์ Increase นะครับ)
ผลงานปี 52
1. น้องปอนด์ ได้ Q 48/60 ในการสอบครั้งแรกครั้งเดียว ซึ่งก่อนสอบน้องเขาเอาข้อที่ทำไม่ได้ อ่านเฉลยไม่เข้าใจมาถาม เพียง 5 ชม.เองคับ
ปัจจุบัน 19/12/52   กำลังสอนให้กับ น้องๆคนหนึ่งที่1. น้องผู้ ช ได้คะแนน GMAT 650  เมื่อ 3 – 4 ปีก่อน แต่ต้องการได้คะแนนมากกว่า 700  (พี่กลับพบว่า ความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก และtrick บางข้อ ที่ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น — ยังไม่ทราบ)
2. น้องผู้ ญ เคยสอบได้ Quantitative 45 คะแนนจาก 60 คะแนน มาติวเพื่อต้องการเพิ่มคะแนน
3. น้องผู้ ญ เคยทำกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม GMAT ที่ส่งมาที่บ้าน ได้คะแนน 590 คะแนน  ก็มาติว เพื่อปิดจุดอ่อนข้อที่ทำไม่ได้ (เดี๋ยวน้องเขาก็จะไปสอบแล้ว)   ////มาให้พี่อธิบาย เฉพาะ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อน   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้)//// ซึ่งพี่พบ  ทำโจทย์ ประเภท  Logic กลางอากาศ,Counting Method , Geometry (โจทย์เหล่านี้  พอเป็น Data Suff ทำกันไม่ได้เลย) สงสัยกันมาก ทำกันไม่ค่อยได้
CONCEPT การสอน
เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
–สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้–
.เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้.
————————————————
แนวทางการสอนหลัก Concept การสอน
1. สอนให้ผู้เรียน คิดแบบ common sense ได้
2. สอนให้บริหารข้อมูลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ
3. สอนให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
4. สอนให้ผู้เรียนออกแบบการแก้ปัญหาเป็น
5. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา
6. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ
7. สอนให้ผผู้เรียนคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
8. สอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงคณืตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้
ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)
รูปแบบการสอน  ผู้เรียนสั่งได้เลยครับ
พี่จะเน้นให้ concept และ trick ในการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อความรวดเร็วในการทำข้อสอบ
หน้าที่ของผู้เรียน คือ จำ Concept การแก้ปัญหาและมีจินตนาการ ประยุกต์ใช้ให้ได้
ไม่กำหนดเวลาเรียน เพราะแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากัน พื้นฐานดี 15 ชม.ก็พอแล้วครับ
หรืออาจจะมาให้พี่อธิบาย เฉพาะ เนื้อหาบทเรียน และ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อนก็ได้ครับ   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้) แต่ต้อง มีโจทย์ข้อที่สงสัย มาให้พี่ 1 ชุด ด้วยนะครับ   เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหมุนหนังสือกันไป หมุนหนังสือกันมา  (เสียเวลามาก ทำให้ความคิดไม่ลื่นไหล)
เบอร์ ติดต่อ อยู่ที่นี่ครับ ==>http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&group=37
ขอความกรุณา อ่านเนื้อหาใน Bloggang ของพี่ด้วยนะครับ
ซึ่งเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือ
หลังจากอ่าน Blog นี้จบแล้ว
ช่วยเข้าไปอ่านเนื้อหาคณิตศาสตร์

สำหรับข้อสอบ GMAT GRE CU-BEST, Smart-II
ที่พี่ทำไว้ ที่  http://SmartMathsTutor.bloggang.com
————————
พี่เป็นคนง่ายๆ (แต่ทำงานเน้นคุณภาพ)
โทรมาสอบถามการติวได้เลยครับ
ไม่ต้องเกรงใจนะ หรือจะถามโจทย์ข้อสอบที่สงสัยก็ได้นะ
โปรดติดตามเว็บนี้โดยตลอด จะ update เรื่อยๆ
ติวเข้มคณิตศาสตร์
สอบเข้าปริญญาโท MBA
GMAT (ETS), GRE, CU-BEST ฯลฯ
เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้
ข่าวด่วน สำหรับติวกลุ่มย่อย เข้า ป.โท เมืองไทย
คลิก
สำหรับน้องที่ต้องการติว GMAT, GRE
CU-BEST, SMART-II
กลุ่มย่อย
ช่วยอีเมล์มารู้จักกันก่อนครับ
SmartMathsTutor@hotmail.com
พี่สอนไม่เกินวิชาละ 3 คน
พี่กะเปิดติวเดือน ม.ค. 53 ครับ
 Update 10 / 09  September / 2012

เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้ 

(ที่มา : สสส) 

 

กิ๊กรับติว Quantitative GMAT, โจทย์คณิตศาสตร์, เชาวน์คณิต, ข้อสอบพัฒนา I.Q. ทุกประเภท ครับ

===========================================================

เดิม กิ๊ก เป็นติวเตอร์อิสระบนเว็บ รับสอนเด็ก ม.ต้น - ปลาย ได้เพียงปีเดียว

แต่ปลายปี 51 น้องไบร์ท ก็ได้โทรมาหากิ๊ก แล้วบอกว่า  พี่ช่วยสอนเลขให้ผมหน่อย เป็นข้อสอบสอบเข้าปริญญาโท GMAT

พี่จะสอนได้หรือ พี่ไม่เคยเห็นโจทย์ข้อสอบเลย 

ผมว่า พี่สอนได้  ผมดูเว็บพี่มานาน และอ่านใน comment ของน้อง ม. ปลาย แล้ว  ผมว่าพี่สอนได้

สุดท้ายแล้ว กิ๊กก็สอนให้น้อง ไบร์ท สอบ GMAT  เดิมได้คะแนน  29/60  หลังจากที่เรียนกับกิ๊กได้ 42/60  

ซึ่งได้คะแนนรวม GMAT 610/800 คะแนนครับ

ปัจจุบันนี้ น้องไบร์ท เรียนจบปริญญาโท และ ได้ทำงานตามที่ตนต้องการแล้วครับ

ขอบคุณครับ 

comment ต่างๆ ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=5&gblog=1

===========================================================

SmartMathsTutor ชื่อเล่น .กิ๊ก. Kik ===> Concept การสอน คือ สอนวิธีคิดแก้ปัญหาโจทย์ ซึ่งวิธีคิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ (Type of thinking) เช่น Forward Thinking, Backward Thinking, Logic Common sense, Proof Pattern etc.

จากประสบการณ์สอน พี่พบว่า น้องที่มาเรียนส่วนใหญ่เคยสอบ GMAT มาก่อนแล้ว ==> คะแนนของแต่ละคนที่มาเรียนนั้นแตกต่างกันครับ แตกต่างกันที่วิธีคิด แม้กระทั้งข้อง่ายๆ ไม่ซับซ้อนวิธีิคิดก็ยังช้า---เร็วแตกต่างกันจนน่าตกใจ

และพี่พบว่า คนที่เข้าใจ math concept (เนื้อหา) อย่างลึกซึ้ง  เขาจะทำข้อสอบ GMAT กับโปรแกรมได้คะแนนสูงเกิน 550 คะแนนกันอยู่แล้ว บางคนทำโจทย์แค่เล่มเดี่ยวก็ได้เกิน 600 ครับ  บางคนทำโจทย์เล่มเดียว ก็ได้ 780/800 ครับ

ดังนั้นขอให้น้องอ่าน math concept หลายๆรอบ เพราะวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาอยู่ในนั้นทั้งหมดครับ

แต่ปัญหาก็คือ น้องไม่รู้วิธีเรียนรู้จนมีองค์ความรู้เป็นของตนเอง (ตกผลึกทางความคิดของตนเองได้)  ยังไม่รู้ว่า ตัวเองอ่านหนังสือแล้วเข้าใจจริงๆ หรือ เพียงจำได้แล้วคิดว่าตนเองเข้าใจ  

ทำให้น้องไม่สามารถมองภาพรวมของปัญหา และเลือกใช้เครื่องมือ(วิธีิคิด)ในการแก้ปัญหาได้

========================================================

ผลงานล่าสุด (2554) น้องแก้วไม่ได้เรียนเลข ม.ปลาย ปริญญาตรี เรียนคณะนิเทศ และเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย  เรียนกับพี่ 33 ชั่วโมง ก็สอบได้ GMAT Quantitative ครั้งแรกได้ 44/60  คะแนนก็โอเคที่จะไปเรียนที่อเมริกาได้

========================================================

น้องที่เรียนส่วนใหญ่บอกกิ๊กว่า  Please Teach me about CONCEPT

ถ้าคิดธรรมดามันช้า ต้องมีกึ๋นด้วย

น้องส่วนใหญ่ที่มาเรียน บางคนต้องการเรียนต่อปริญญาเอก บางคนเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องการเก่ง  เมื่อเขามีความเข้าใจและเก่งขึ้น เขาบอกว่า เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องขยันอ่านหนังสือ ทบทวน และพยายามจนประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ต้องกราบขอโทษน้องๆที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในข้อสอบภาษาไทย คือกิ๊ก......จะขอรับสอน เฉพาะในส่วนของข้อสอบโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษ ของ GMAT (Quantitative) และ GRE และ

ข้อสอบเลขอื่นๆทุกประเภทแนวคิดเร็ว เชาวน์คณิตที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ  

(ข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II ช่วงนี้ยังไม่รับสอนครับ)

คุณภาพผู้สอน

111111111111111111111111 ธันวาคม 2554 มีพี่คนหนึ่งครับ ต้องการเรียนต่อปริญญาเอก เธอทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 48/60 กับ 44/60 เธอนำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 26 ข้อ จากโจทย์ 2 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 2 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เธอได้ทั้ัง 2 ข้อครับ 222222222222222222222222 วันที่ 9 มีนาคม 2555 มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง เขาทำข้อสอบจากแผ่น CD ได้คะแนน 530 ครับ เขานำโจทย์ข้อที่ตอบผิดมาถาม (มี 16 ข้อ จากโจทย์ 1 ชุด) ปรากฎว่า กิ๊กตอบให้ทันทีไม่ได้เพียง 3 ข้อครับ  พอกลับไปคิดที่บ้านก็โทรไปบอกคำตอบที่ถูกต้องให้เขาได้ทั้ัง 3 ข้อครับ

========================================================

น้องๆที่สงสัยโจทย์ GMAT, GRE ข้อไหน

สามารถโทรมาถามโจทย์ข้อที่สงสัยได้ และ / หรือ นัดติวได้ครับ

========================================================

ตอนนี้กิ๊กกำลังเขียนบทความขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนของกิ๊กเอง กิ๊ก พบว่าน้อ

งๆ่อ่อนในเรื่องไหนบ้าง ---> รอสักนิดนะครับ

บทความที่จะเขียน กิ๊กตั้งใจว่า จะให้เป็นบทความที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ในด้าน GMAT GRE และข้อสอบคิดเร็วทุกประเภท  มีแนวทางในการอ่านหนังสือที่ถูกต้องครับ

ที่ย่าน จุฬา สามย่าน สีลม พารากอน สยามครับ หรือสถานที่ที่ BTS , MRT ผ่านครับ สำหรับติวข้อสอบภาษาไทย CU-BEST, SMART-II อยากจะแนะนำให้มาติวเป็นคู่ครับ (ค่าติวเดี่ยวมันแพงนิดหนึ่งครับ) เพราะพี่ไม่มีเวลาจัดกลุ่ม ส่วน GMAT, GRE ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Go-inter) ถ้าน้องมีพื้นฐานการคิดที่ดี น้องเรียนเข้าใจ อย่างไง ก็ได้คะแนนมากกว่า 50/60 อยู่แล้วครับ ตัวอย่างเช่น น้องผู้ชายคนหนึ่งเรียนทั้งหมดเพียง 18 ชม. เรียนได้ 450 กว่าข้อ จากประสบการณ์สอน ถ้าน้องเป็นคนหัวดี พี่บอก concept การคิดไป ใน 1 ชม.ก็ติวได้ 20 - 30 ข้อครับ แต่ถ้าน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเลขค่อนข้างอ่อนมากๆๆๆๆ ใน 1 ชม. ก็ติวได้ 6 - 11 ข้อครับ ประสบการณ์สอนคร่าวๆ ติวเข้า IMBA ธรรมศาสตร์ Inter ปลายปี 52 (เพิ่งเริ่มสอน)   // พี่เริ่มสอน GMAT กับติว สอบเข้าปริญญาโทจริงๆ เมื่อปลายปี 51 ครับ

========================================================

มีน้องๆมาเรียน 5 คน สอบเข้า IMBA ธรรมศาสตร์  Inter ได้ทุกคนครับ พี่ปวดข้อมือจากการทำเว็บมาก แต่ยังว่างติวให้แก่น้องๆทุกๆคนเสมอ ต้องการคำปรึกษาอะไร หรือติดต่อเรื่องติว ติวคณิตศาสตร์ GMAT GRE CU-BEST, SMART-II และ อื่นๆๆ รบกวนโทรติดต่อทางมือถือนะครับ  ถ้าไม่ได้รับจะโทรกลับครับ

========================================================

CONCEPT การสอน เน้นวิเคราะห์ปัญหา+ออกแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการทำข้อสอบได้ทันเวลา ถูกต้องและรวดเร็ว  """ เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด """ เพราะ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)

========================================================

My FACEBOOK ==> http://www.facebook.com/smartmathstutor    แอดมาได้  แต่ไม่ค่อยได้เข้าเลยครับ

========================================================

ผลงานการติว ดูจาก คำ-ติ-ขม  ติว GMAT ==> http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&group=5 

========================================================

ผลงานปี 51 เริ่มสอน

1. ลูกศิษย์คนแรกก็ได้คะแนนจาก 29/60 กลายเป็น 42/60 ซึ่งทำให้ได้คะแนน GMAT 610 คะแนน  (ให้ดูที่ เปอร์เซนต์ Increase นะครับ) ผลงานปี 52 1. น้องปอนด์ ได้ Q 48/60 ในการสอบครั้งแรกครั้งเดียว ซึ่งก่อนสอบน้องเขาเอาข้อที่ทำไม่ได้ อ่านเฉลยไม่เข้าใจมาถาม เพียง 5 ชม.เองคับ ปัจจุบัน 19/12/52   กำลังสอนให้กับ น้องๆคนหนึ่งที่ 1. น้องผู้ ช ได้คะแนน GMAT 650  เมื่อ 3 - 4 ปีก่อน แต่ต้องการได้คะแนนมากกว่า 700  (พี่กลับพบว่า ความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก และtrick บางข้อ ที่ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น --- ยังไม่ทราบ) 2. น้องผู้ ญ เคยสอบได้ Quantitative 45 คะแนนจาก 60 คะแนน มาติวเพื่อต้องการเพิ่มคะแนน 3. น้องผู้ ญ เคยทำกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม GMAT ที่ส่งมาที่บ้าน ได้คะแนน 590 คะแนน  ก็มาติว เพื่อปิดจุดอ่อนข้อที่ทำไม่ได้ (เดี๋ยวน้องเขาก็จะไปสอบแล้ว)   ////มาให้พี่อธิบาย เฉพาะ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อน   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้)//// ซึ่งพี่พบ  ทำโจทย์ ประเภท  Logic กลางอากาศ, Counting Method , Geometry (โจทย์เหล่านี้  พอเป็น Data Suff ทำกันไม่ได้เลย) สงสัยกันมาก ทำกันไม่ค่อยได้

========================================================

CONCEPT การสอน เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด --สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้-- .เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้. ------------------------------------------------ แนวทางการสอนหลัก Concept การสอน 1. สอนให้ผู้เรียน คิดแบบ common sense ได้ 2. สอนให้บริหารข้อมูลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ 3. สอนให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 4. สอนให้ผู้เรียนออกแบบการแก้ปัญหาเป็น 5. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา 6. สอนให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ 7. สอนให้ผผู้เรียนคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน 8. สอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงคณืตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ (ที่มา: สสส)

========================================================

รูปแบบการสอน  ผู้เรียนสั่งได้เลยครับ พี่จะเน้นให้ concept และ trick ในการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อความรวดเร็วในการทำข้อสอบ หน้าที่ของผู้เรียน คือ จำ Concept การแก้ปัญหาและมีจินตนาการ ประยุกต์ใช้ให้ได้ ไม่กำหนดเวลาเรียน เพราะแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากัน พื้นฐานดี 15 ชม.ก็พอแล้วครับ หรืออาจจะมาให้พี่อธิบาย เฉพาะ เนื้อหาบทเรียน และ โจทย์ข้อที่เป็นจุดอ่อนก็ได้ครับ   (ทำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้  ไม่เข้าใจเฉลยว่าทำไมตอบข้อนี้) แต่ต้อง มีโจทย์ข้อที่สงสัย มาให้พี่ 1 ชุด ด้วยนะครับ   เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหมุนหนังสือกันไป หมุนหนังสือกันมา  (เสียเวลามาก ทำให้ความคิดไม่ลื่นไหล) website ==> http://SmartMathsTutor.Bloggang.com
หลังจากอ่าน Blog นี้จบแล้ว ช่วยเข้าไปอ่านเนื้อหาคณิตศาสตร์
สำหรับข้อสอบ GMAT GRE CU-BEST, Smart-II ที่พี่ทำไว้ ที่  http://SmartMathsTutor.bloggang.com ------------------------ พี่เป็นคนง่ายๆ (แต่ทำงานเน้นคุณภาพ) โทรมาสอบถามการติวได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจนะ หรือจะถามโจทย์ข้อสอบที่สงสัยก็ได้นะ
โปรดติดตามเว็บนี้โดยตลอด จะ update เรื่อยๆ
ติวเข้มคณิตศาสตร์
สอบเข้าปริญญาโท MBA
GMAT (ETS), GRE, CU-BEST ฯลฯ
เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้
ข่าวด่วน สำหรับติวกลุ่มย่อย เข้า ป.โท เมืองไทย
คลิก
สำหรับน้องที่ต้องการติว GMAT, GRE CU-BEST, SMART-II กลุ่มย่อย ช่วยอีเมล์มารู้จักกันก่อนครับ SmartMathsTutor@hotmail.com
พี่สอนไม่เกินวิชาละ 3 คน พี่กะเปิดติวเดือน ม.ค. 53 ครับ ----------
ผลงาน คำติ ชม http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=smartmathstutor&date=14-07-2009&group=6&gblog=1
ลองดู เทคนิคลัดต่างๆ ที่ http://SmartMathsTutor.bloggang.com
จากประสบการณ์การสอน พี่พบว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิด ต้องมีการพูดคุย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา และดูทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (Logic) ของน้องๆแต่ละคน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Concept การสอน เน้นความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงลึก
การตีโจทย์เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน และเน้นการออกแบบปัญหาให้เป็น เพื่อแก้ปัญหาในหลายรูปแบบ (Pattern) ได้ เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด -----------------------------------
พี่สอนแบบนักคณิตศาสตร์ คือ เน้นใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ (ตีโจทย์) แก้ปัญหา โดยจะตีโจทย์ --เชื่องโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน -- และเน้น Logic ในการคิด เพื่อให้ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยแก้โจทย์ปัญหาได้เร็วขึ้น
(กล่าวคือ ไม่เน้นการเอาตัวเลือก (Choice) มาแทนค่าในโจทย์ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สอนเลยทีเดียวนะครับ)
-----------------------------------
สำหรับ Go-Inter
ติว GMAT Go-Inter (สอนส่วนตัวหรือ 2 คน) ติว GMAT เรียนต่อเมืองนอก ติว GMAT ศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้โทรมานัดเวลาติวได้เลย
พี่กิ๊ก
สำหรับ GMAT Go-inter น้องจะมาเรียนส่วนไหนก็ได้ครับ
ใน 3 ส่วนของการสอนของพี่นี้
การสอนของพี่ ส่วนที่ 1. พี่จะอธิบายเนื้อหา ==> อยากให้อ่านเองมากกว่า (ประหยัดเงิน+เวลาของน้อง) ส่วนที่ 2. พี่จะอธิบายโจทย์ ตีโจทย์แก้ปัญหาให้ดู เพื่อให้น้องเข้าใจ
หลังจากที่เรียนกับพี่จนเข้าใจและตีโจทย์ได้แล้ว ส่วนที่ 3. น้องจะต้องทำโจทย์มาเป็นการบ้านและมาอธิบายให้พี่ฟัง เพื่อให้พี่ดูแนวคิดและ Concept การแก้ปัญหา ข้อไหนที่ผิด concept และ/หรือ พี่มีวิธีคิดที่เร็วและดีกว่า พี่ก็จะบอกและสอนน้องเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น พี่สอนน้อง bright และน้อง Mu อย่างนี้ครับ
ทุกคนที่พี่สอน ไปอเมริกาได้ทุกคน ไปอเมริกาแล้ว 2 คน (ต้องมากกว่า 600 คะแนน) อีกคนหนึ่งเข้า SASIN (มากกว่า 550 คะแนน) ทุกคนที่พี่สอน เรียนจนกว่าผู้เรียนจะพอใจ
บางคนแค่ 10 ชม. ให้ช่วยติวแค่ เกาทริก เกาแนวคิด (เพื่อให้รู้ถึงความเหนือชั้นของคำถาม) เพราะน้องเขามีพื้นฐานดีอยู่แล้ว เพื่อจับหลักการแก้ปัญหาข้อสอบให้
ขอเน้นตรงนี้ครับ
เทคนิคลัดหรือทริก (Trick) คือ ไหวพริบ (Common sense) และการคิดนอกกรอบ ในการนำสิ่งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน (เช่น บัญญัติไตรยางศ์ - Proportion) มาช่วยให้คิดเร็วขึ้น
โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท (GMAT, GRE, ฯลฯ)
ถ้าไม่เข้าใจ ตีโจทย์ไม่แตก หรือเข้าใจเนื้อหาไม่ Clear ==> พอโจทย์พลิกแพลงนิดเดียว ก็จะทำไม่ได้แล้วครับ
ดังนั้น การสอนของพี่เน้นอธิบายให้เข้าใจเชิงลึกทุกมิติในแต่ละหัวข้อ...จริงๆ
เพื่อให้มีความคิดรวบยอด และเข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์ทั้งหมด
Concept การสอน เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(โปรดคลิกที่ ==> http://SmartMathsTutor.Spaces.Live.com เพื่อเลื่อนดูข้อมูลทั้งหมด)
--------------------------------------------------------------------------
สารบัญเว็บ
1.ประวัติพี่กิ๊ก
2.ใครบ้าง เหมาะที่จะติวคณิตศาสตร์กับพี่กิ๊ก
3.ผลงานติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท (GMAT)
4.ความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
5.แนวทางการสอน“เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้”
7.ผลลัพธ์ที่ได้จากการติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
8.ตัวอย่างความเข้าใจเชิงลึก (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
9.ตัวอย่างเทคนิคคิดลัด เรื่อง ไหวพริบทางคณิตศาสตร์ (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
11.ข้อคิด-คำคม กำลังใจ ในการเรียน (โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ)
12.หนังสือ GMAT, หนังสือเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนา IQ, ฝึกใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
--------------------------------------------------------------------------
ประวัติ
ชื่อ :: พี่กิ๊ก
อาชีพ :: ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ (อดีตโปรแกรมเมอร์)
E-Mail :: SmartMathsTutor@Hotmail.com
การศึกษา
ม.ต้น - ม.ปลาย :: โรงเรียนหอวัง (ลาดพร้าว)
มหาวิทยาลัย ::  เกษตรศาสตร์ (บางเขน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา :: วิทยาการคอมพิวเตอร์ (3.27)
แต่ พี่ค้นพบตัวเองว่า "พี่สามารถสอนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี"
--------------------------------------------------------------------------
ใครบ้าง เหมาะที่จะติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท Go-Inter กับพี่กิ๊ก
1.ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ม. 4
2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์(GMAT) มากกว่า 45 คะแนน (คนที่เก่งอยู่แล้วก็มาเรียนกับพี่ได้ เพื่อให้พี่แนะทริกการแก้ปัญหาโจทย์ให้คิดได้เร็วขึ้น)
3.ผู้ที่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ทางด้าน MBA ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA), อังกฤษ (England), ออสเตรเรีย (Austria) หรือในเมืองไทย เช่น จุฬา, นิด้า, ABAC, ธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
--------------------------------------------------------------------------
ผลงานติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท
GMAT (ETS-Quantitative)
ติวน้องไบรท์
-High School (Grade 12) จากประเทศอังกฤษ
-Bachelor’s Degree จาก San Francisco, CA, USA
จากคะแนน GMAT (Quantitative) เดิม 29 คะแนน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 42 คะแนน
ซึ่งทำให้ได้คะแนนรวม (Total score) เป็น 610 คะแนน
คำติ-ชม (ช่วยคลิกเข้าไปอ่านหน่อย)
--------------------------------------------------------------------------
ความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
1.ข้อสอบออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหา โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา
2.โจทย์ทุกข้อมีเนื้อหาไม่เกินขอบเขตที่กำหนด
3.ข้อสอบมีความซับซ้อน มีหลายเรื่องรวมกันในข้อเดียว
4.โจทย์บางข้อ“ดูง่ายมาก” ทุกคนหาคำตอบได้แต่หลอกให้เสียเวลาคิด ถ้าคิดด้วยวิธีปกติ
5.โจทย์หลายข้อต้องคิดให้รอบคอบ
6.สำหรับระดับคะแนน 45 คะแนนขึ้นไป ข้อสอบมีจุดลวง จุดหลอกหลุมพรางและกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยล
--------------------------------------------------------------------------
โจทย์ต่างๆ “จะดูง่ายมาก” ทุกคนสามารถหาคำตอบได้ แต่ถ้าคิดด้วยวิธีปกติ จะเสียเวลาคิด
( เฉลยแนวคิดลัด -- โปรดเลื่อนลงไปเรื่อยๆ )
--------------------------------------------------------------------------
แนวทางการสอน“เน้นเชิงลึก เสริมเทคนิคลัด เพื่อทำข้อสอบได้”
สำหรับพี่ เทคนิคลัด คือ ไหวพริบ (Common sense) ในการนำสิ่งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (เช่น บัญญัติไตรยางศ์ - Proportion) มาช่วยให้คิดเร็วขึ้น
1.เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเป็นสำคัญ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคำอธิบายให้เหมาะกับผู้เรียน
2.สอนวิธีคิด, สอน Concept ในการแก้ปัญหา, ฝึกแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพในโจทย์แต่ละข้อ
3.อธิบายโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับ (สิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจอยู่แล้ว) ในชีวิตประจำวัน
4.เน้นให้เข้าใจเนื้อหาเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์
5.เน้นให้มีไหวพริบ, ฝึกสังเกต และมี Common sense ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
--------------------------------------------------------------------------
ผลลัพธ์ที่ได้จากการติวคณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท(GMAT (ETS), GRE, CU-BEST)
1.ความเข้าใจเชิงลึกที่มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของคณิตศาสตร์
2.ทักษะการคำนวณที่สูงขึ้น
3.ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น
4.วิเคราะห์โจทย์อย่างมีเหตุมีผล โดยตีโจทย์ปัญหาเชื่อมโยงปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้
5.มีความละเอียดรอบคอบในการคิด
6.รู้จุดลวง จุดหลอกหลุมพรางและกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยลของโจทย์
--------------------------------------------------------------------------
ไม่ต้องเกรงใจ พี่ยินดีให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ GMAT & GRE & CU-BEST
และยินดีให้คำปรึกษาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
และหากเนื้อหาในหัวข้อบทเรียนใดหรือโจทย์ต่างๆ ที่น้องยังสงสัย หรือเข้าใจยังไม่เคลียร์
น้องสามารถโทรถามพี่ หรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล์
พี่ยินดีช่วยเหลือ เพื่อให้น้องๆประสบความสำเร็จ
--------------------------------------------------------------------------