เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

แนะนำหนังสือ CU-BEST, SMART-II คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท MBA เมืองไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-BEST), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART-II), นิด้า, มหิดล ฯลฯ

A.1

แนะนำหนังสือสอบเข้าปริญญาโท MBA เมืองไทย

1. คู่มือ-ข้อสอบ เตรียมสอบปริญญาโท GMAT ความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ  
เขียนโดย คณาจารย์วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน Opinion 
ISBN : 978-974-389-725-2 
          
หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็นแต่ละบท ตามแนวข้อสอบอย่างชัดเจน อีกทั้งเนื้อหาบทเรียนและโจทย์ตัวอย่างก็เขียนอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจตามได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งมีโจทย์แบบฝึกหัดเป็นจำนวนมากในแต่ละบทที่มีความยากระดับง่าย ถึง ยากมาก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีและมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างแย่ และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท GMAT ทุกมหาวิทยาลัย เช่น สอบ CU-BEST, Smart-II เพื่อเข้าเรียนต่อที่จุฬาฯ และธรรมศาสตร์, นิด้า เป็นต้น
(แนะนำจริงๆ) แต่ในส่วนของเฉลยแบบฝึกหัดไม่ได้แสดงวิธีทำเอาไว้ให้ 

2. สุดยอดเทคนิคพิชิต CU-BEST 
เขียนโดย ดร. กิตติ์ จิรติกุล
ISBN: 978-974-91312-3-1
          ประกอบด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและโจทย์ข้อสอบ 


3. เฉลยข้อสอบ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ทุกสถาบัน 
เขียนโดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี 
ISBN: 978-974-8283-84-5
           โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ค่อนข้างยาก 


4. รวมข้อสอบปริญญาโท MBA ฉบับปรับปรุงเน้นแนวข้อสอบภาคล่าสุด 
เขียนโดย อาจารย์ประจำภาควิชา สถาบัน The Best Center  
ISBN: 978-974-876-631-4
           โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ค่อนข้างยาก

-------------------------------------------

หนังสือพัฒนา IQ  ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.            ปริศนางามสดใส   ==> ISBN :: 974-9942-25-6  
2.            ปริศนาพิมพ์ใจ      ==> ISBN :: 974-9993-03-9  
3.            ปริศนาพาสนุก      ==> ISBN :: 974-9941-93-4  
4.            ปริศนาพาเพลิน     ==> ISBN :: 974-1331-89-0  
เขียนโดย : SmartMathsTutor (24/Nov/2009)