เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

เลขยกกำลัง : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล, Exponential Functions สูตร และ ความเข้าใจเชิงลึก, เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์

SmartMathsTutor – เลขยกกำลัง
3.11.1
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (เลขยกกำลัง)
Exponential Functions


          ความจริงที่ว่า  เลขทุกตัวสามารถแสดงให้อยู่ในรูป ผลคูณของจำนวนเฉพาะ (Product of prime factors) เช่น 8 = 2 * 2 * 2,    39 = 3 * 13   หรือแม้แต่   5 = 5 * 1  เป็นต้น  และเลข 10,000,000,000 (หมื่นล้าน)  ก็เกิดจาก 10 คูณกันสิบตัว (10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10)........เลขจำนวนมากเช่นนี้ยากต่อการเขียน  และ หากไม่มีเครื่องคิดเลขก็ยิ่งยากต่อการคำนวณคูณ-หาร  ดังนั้นนักคณิตศาสตร์สมัยก่อนประดิษฐ์เครื่องคิดเลข  จึงคิดฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (เลขยกกำลัง)  และ กำหนดทฤษฎีขึ้นมา   โดยอาศัยความจริงที่ว่า   เลขทุกตัวสามารถแสดงให้อยู่ในรูป ผลคูณของจำนวนเฉพาะ (Product of prime factors)    เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ  ดังนั้นเราสามารถเขียนเลขทุกตัวให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้   เช่น    8 =  23 = (2)(2)(2),   36 = 23 * 32 = (2)(2)(3)(3),  5 = 51 เป็นต้น------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------


------------------------------------------------------
เทคนิคการสอน 
ตัวอย่างคำอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาของสูตร
ให้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นตรรกะ
ทำให้ผู้เรียนจำได้อย่างมี
Mind Map

สอนให้ผู้เรียนประยุกต์สูตรคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนมาแล้ว มาพัฒนาเป็นสูตรใหม่
สอนให้ผู้เรียนรู้ว่า สูตรคณิตศาสตร์ต่างๆก็นำมาจากความจริงของการทดลองซ้ำๆกันจนออกมา
ได้เป็นทฤษฎี ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า การให้เหตุผลแบบอุปนัย