เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

วิธีหาตัวประกอบ (Factor) ทั้งหมดของเลขนั้น เช่น 1,800

3.2.6
ตัวประกอบ (Factor)
---------------------------------------------------------------------
แยกตัวประกอบของ 24

ดังนั้น 24 มีตัวประกอบ คือ 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24
วิธีหาตัวประกอบทั้งหมด
     ให้ใช้หลัก Counting Methods เพื่อหาตัวประกอบทั้งหมดของเลขนั้น เช่น 24
      1. หาผลคูณทั้งหมดของเลขนั้นก่อน โดยทำเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะ เช่น 24 = 23 * 31
      2. เริ่มใช้หลัก Counting Methods
             2.1 ตัวประกอบของ 24 ที่เกิดจากจำนวนเฉพาะ 1 ตัว คือ 1, 2, 4, 8, และ 3
             2.2 ตัวประกอบของ 24 ที่เกิดจากจำนวนเฉพาะ 2 ตัวคูณกัน คือ
                             2 * 3 = 6
                             4 * 3 = 12
                 และ     8 * 3 = 24

ดังนั้น 24 มีตัวประกอบ คือ 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24
---------------------------------------------------------------------วิธีหาตัวประกอบทั้งหมด
     ให้ใช้หลัก Counting Methods เพื่อหาตัวประกอบทั้งหมดของเลขนั้น เช่น 1800
     1. หาผลคูณทั้งหมดของเลขนั้นก่อน โดยทำเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะ เช่น 1800 = 23 * 32 * 52
     2. เริ่มใช้หลัก Counting Methods
              2.1 ตัวประกอบของ 1800 ที่เกิดจากจำนวนเฉพาะ 1 ตัว คือ 1, 2, 4, 8, 3, 9, 5 และ 25 
              2.2 ตัวประกอบของ 1800 ที่เกิดจากจำนวนเฉพาะ 2 ตัวคูณกัน คือ


              2.3 ตัวประกอบของ 1800 ที่เกิดจากจำนวนเฉพาะ 3 ตัวคูณกัน คือ

ตัวประกอบของ 1800 ที่เกิดจากจำนวนเฉพาะ 3 ตัวคูณกัน คือ
          2 * 3 * 5   = 30
          2 * 3 * 25 = 150
          4 * 3 * 5   = 60
          4 * 3 * 25 = 300
          8 * 3 * 5   = 120
          8 * 3 * 25 = 600
          2 * 9 * 5   = 90
          2 * 9 * 25 = 450
          4 * 9 * 5   = 180
          4 * 9 * 25 = 900
          8 * 9 * 5   = 360
          8 * 9 * 25 = 1800
ดังนั้น 1800 มีตัวประกอบ คือ 1, 2, 4, 8, 3, 9, 5, 25, 6, 12, 24, 18, 36, 72, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 15, 75, 45, 225, 30, 150, 60, 300, 120, 600, 90, 450, 180, 900, 360, 1800 (ทั้งหมดมี 36 ตัว)

ผู้เขียน SmartMathsTutor (15/ต.ค./2552)

File สำหรับ Download ไม่มี