เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

ฝึกแปลโจทย์ บวก ลบ คูณ หาร สร้างความคุ้นเคยในการคำนวณ ปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้น, GMAT Become brilliant at number problems

3.1.3

Become brilliant at number problems 1
1. หนึ่งในสองของหนึ่งในสี่  = .................................. (เศษส่วน)  =........................................... (ทศนิยม)
2. สามในสองของหนึ่งในแปด = .................................. (เศษส่วน)  =........................................... (ทศนิยม)
3. สองในสามของห้าสิบเจ็ด เท่ากับ..............................................................
4. สองส่วนสามของหกสิบหก เท่ากับ..............................................................
5. เก้าส่วนสี่ของสองในสาม เท่ากับ.....................................(เศษส่วน) = ........................................(ทศนิยม)
6. เจ็ดสิบสองส่วนเก้าสิบหกของสิบสองส่วนแปด เท่ากับ........................(เศษส่วน) = ....................(ทศนิยม)
7. ผลบวกของเจ็ดกับแปด คูณสาม เท่ากับ....................................................
8. ผลคูณของเจ็ดกับแปด บวกสาม เท่ากับ....................................................
9. สองเท่าของยี่สิบหก เท่ากับ....................................................
10. สามเท่าของผลบวกของหกกับสี่ เท่ากับ....................................................
11. ผลบวกของผลคูณของห้ากับสาม และ แปดกับสี่ เท่ากับ....................................................
12. ผลต่างของผลคูณของแปดกับสี่ และ ห้ากับสาม เท่ากับ....................................................
13. ผลบวกของผลต่างของสี่สิบห้ากับสามสิบ และ หกสิบเจ็ดกับสิบเจ็ด เท่ากับ.............................................
14. พ่อมีเงิน 10 บาท ลูกมีเงิน 2 บาท
14.1 พ่อมีเงินเป็นกี่เท่าของลูก ………………………..............................................
14.2 ลูกมีเงินเป็นกี่เท่าของพ่อ ………………………..............................................
14.3 พ่อมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูก ………………………..............................................
14.4 ลูกมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพ่อ ………………………..............................................
14.5 ลูกมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ………………………..............................................
14.6 พ่อมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ………………………..............................................
15. เรื่องเปอร์เซ็นต์
15.1 สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของห้า เท่ากับ………………………..............................
15.2 สองเท่าของห้า เท่ากับ………………………..............................
15.3 หนึ่งในสองของห้า เท่ากับ………………………..............................
15.4 หนึ่งส่วนสองของห้า เท่ากับ………………………..............................
15.5 ครึ่งหนึ่งของห้า เท่ากับ………………………..............................
15.6 ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของห้า เท่ากับ………………………..............................

ANSWER
Become brilliant at number problems 1
1. หนึ่งในสองของหนึ่งในสี่  = ........หนึ่งส่วนแปด........ (เศษส่วน)  =......... 0.1250 ............ (ทศนิยม)
2. สามในสองของหนึ่งในแปด = ......สามส่วนสิบหก...... (เศษส่วน)  =........ 0.1875 ....... (ทศนิยม)
3. สองในสามของห้าสิบเจ็ด เท่ากับ........... 38 ..........
4. สองส่วนสามของหกสิบหก เท่ากับ.............. 44 ............
5. เก้าส่วนสี่ของสองในสาม เท่ากับ........สามส่วนสอง........(เศษส่วน) = ........ 1.50 ..........(ทศนิยม)
6. เจ็ดสิบสองส่วนเก้าสิบหกของสิบสองส่วนแปด เท่ากับ...เก้าส่วนแปด....(เศษส่วน) = .. 1.1250 ..(ทศนิยม)
7. ผลบวกของเจ็ดกับแปด คูณสาม เท่ากับ.......... 45 ..............
8. ผลคูณของเจ็ดกับแปด บวกสาม เท่ากับ......... 59 ................
9. สองเท่าของยี่สิบหก เท่ากับ.............. 52 .............
10. สามเท่าของผลบวกของหกกับสี่ เท่ากับ..... 3 * (6 + 4)  =  30 ...............
11. ผลบวกของผลคูณของห้ากับสาม และ แปดกับสี่ เท่ากับ.... (5 * 3) + (8 * 4) = 47 ......
12. ผลต่างของผลคูณของแปดกับสี่ และ ห้ากับสาม เท่ากับ.... (8 * 4) - (5 * 3) = 17 .......
13. ผลบวกของผลต่างของสี่สิบห้ากับสามสิบ และ หกสิบเจ็ดกับสิบเจ็ด เท่ากับ (45 – 30) + (67 – 17) = 65
14. พ่อมีเงิน 10 บาท ลูกมีเงิน 2 บาท
14.1 พ่อมีเงินเป็นกี่เท่าของลูก ………… 5  เท่าของลูก.................
14.2 ลูกมีเงินเป็นกี่เท่าของพ่อ……… 0.20 เท่าของพ่อ.............
14.3 พ่อมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูก ………… 500 % ……....
14.4 ลูกมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพ่อ ………… 20 % …….....
14.5 ลูกมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด……… 16.6667 % ............
14.6 พ่อมีเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด …….. 83.3333 % .............
15. เรื่องเปอร์เซ็นต์
15.1 สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของห้า เท่ากับ……… 10 ……….......
15.2 สองเท่าของห้า เท่ากับ……… 10 …………....
15.3 หนึ่งในสองของห้า เท่ากับ……… 2.5 ……….....
15.4 หนึ่งส่วนสองของห้า เท่ากับ…… 2.5 …….....
15.5 ครึ่งหนึ่งของห้า เท่ากับ………… 2.5 ……...
15.6 ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของห้า เท่ากับ2.5 …….....
                               File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่