เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

สรุป GMAT, GRE เรื่อง ตัวเลขที่ต้องจำ ต้องท่อง เพราะเจอในข้อสอบเสมอ, จำได้...ช่วยให้คิดได้เร็วขึ้น จึงสอบ...ได้คะแนนสูง

3.1.2

ตัวเลขทางคณิตศาสตร์เชิงลึกที่ต้องรู้ 
เพื่อทำโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท - เอก
 
ได้เร็วขึ้น 
GMAT, GRE, CU-BEST, SMART-II ฯลฯ
Warming Up ฟื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ฝึกคิดและกระตุ้นสมองไว้ก่อนด้วยการ

1. ฝึกแยกตัวประกอบ (Factorให้คล่อง (สำคัญมาก)  
เช่น 12  = 2 * 2 * 3
โดย
      1.1 ท่องสูตรคูณแม่ 2 ถึง 12 ให้คล่อง 
                                    2 *    2 =   4                 3 * 2  =  6                    ……      12 * 2  =  24
                                    2 *    3 =   6                 3 * 3  =  9                    ……      12 * 3  =  36
                                    ……ถึง……                ……ถึง……                              ……ถึง……
                                    2 *  12 = 24                3 * 12  =  36                 ……    12 * 12  =  144
             1.2 ท่องสูตรคูณแม่ 13 ถึง 40 โดยเฉพาะแม่ 13 ถึง 25 ท่องให้แม่น 
                                    13 *   2 =   26
                                    13 *   3 =   39
                                    ……ถึง…...
                                    13 * 10 = 130

2. โปรดเขียนเศษส่วนอย่างต่ำ (Fractionsของเลขทศนิยม (Decimalsต่อไปนี้ แล้วจำให้แม่น (ฝึกทำ - เฉลยอยู่ข้างล่าง)
            0.5       =                 1.5       =                 0.1       =                 0.01     =
            0.33     =                 0.66     =                 1.3333 =                 2.6666 =
            0.25     =                 0.75     =                 1.25     =                 0.125   =
            0.20     =                 0.40     =                 0.60     =                 0.80     =
            0.1111 =                 0.0909 =                 0.0101 =                 0.1666 =

3. จำค่า รากที่สอง (Square Rootของ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 โดยเฉพาะ 2, 3, 5, 7, 10 (ฝึกทำ - เฉลยอยู่ข้างล่าง)
            1.414 =                        1.732 =                        2.236 =
            2.449 =                        2.645 =                        2.828 =
            3.162 =
            3.316 =
            3.464 =

4. ท่องค่าของเลขยกกำลัง (Exponents) ต่อไปนี้ ทั้งหมด 
     
4.1 ค่ายกกำลังสองของเลข 2 ถึง 40 
           เช่น 22  =  4,  32 =  9,               42 = 16 ,    ...    , 392 = 1,521 , 402 = 1,600 

     4.2 ค่ายกกำลังของเลข 2 ยกกำลัง 2 ถึงเลข 2 ยกกำลัง 10 
           เช่น 22  =  4,  23 =  8,               24 = 16 ,    ...    ,   29 = 512 ,   210 = 1,024

     4.3 ค่ายกกำลังของเลข 3 ยกกำลัง 2 ถึงเลข 3 ยกกำลัง 8 
           เช่น 32  =  9,    33 =  27,           34 = 81 ,    ...    ,   38 = 6,561

     4.4 เลข 4 ==> 42  =  16,          43 =    64,         44 = 256,       45 = 1,024
           เลข 5 ==>
 52  =  25,          53 =  125,         54 = 625,       55 = 3,125
     
      เลข 6 ==> 62  =  36,          63 =  216,         64 = 1,296
           เลข 7 ==>
 72  =  49,          73 =  343,         74 = 2,401
           เลข 8 ==>
 82  =  64,          83 =  512,         84 = 4,096
           เลข 9 ==>
 92  =  81,          93 =  729,         94 = 6,561

5. ท่องจำนวนเฉพาะ (Prime Numberที่มีค่าไม่เกิน 100 (จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า 1 และไม่มีจำนวนอื่นหารลงตัว นอกจาก 1 และตัวมันเอง) 
                          2,          3,         5,        7,
                         11,       13,                  17,      19,
                                     23,                             29,
                         31,                               37,
                         41,       43,                   47,
                         53,                                         59,
                         61,                               67,
                         71,       73,                             79,
                                     83,                             89,
                                                                       97

ที่มา : เอระทอสเธนีส Eratosthenes, 275 - 194 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

6. ท่องค่า Factorial  (แฟกทอเรียล)  ตั้งแต่ Factorial 2 – 6 ให้คล่อง 
            2! = 2
            3! = 6
            4! = 24
            5! = 120
            6! = 720
            7! = 5,040
            8! = 40,320
            9! = 362,880

7. สูตรพหุนาม (Polynomialที่ต้องรู้อย่างยิ่ง (ท่องให้คล่อง โดยเฉพาะ ข้อ 7.1 – 7.3)
            7.1        (a + b)2 =  a2 + 2ab + b2
            
7.2        (a - b)2  =  a2 - 2ab + b2
            
7.3         a2 - b2  =  (a – b) * (a + b)
            
7.4  (a + b + c)2 =  a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc
            
7.5          a3 + b3 =  (a + b) * (a2 - ab + b2)
            
7.6          a3 – b3 =  (a - b) * (a2 + ab + b2)
            
7.7         (a + b)3 =  a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
            
7.8         (a - b)3  =  a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

8. จำความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมเหล่านี้ทั้งหมด จากทฤษฎีบทพีทากอรัส (Pythagorean theorem) ซึ่งหลายรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right triangle) ที่ด้าน (side) ทั้งสามด้านเป็นจำนวนเต็ม (Integer) 

ทฤษฎีบทพีทากอรัส (Pythagorean theorem)
a2 + b2 =  c

ผลรวมของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉาก
ย่อมเท่ากับ
กำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉาก

a2 + b2 =  c
------------------------------------------------


------------------------------------------------
 
 32 + 42 =  52
9  + 16 = 25
 ------------------------------------------------
62 + 82 = 102
36 + 64 = 100
 ------------------------------------------------

 
52 + 122 = 132
25 + 144 = 169
 ------------------------------------------------

72  +  242 = 252
49 + 576  = 625
 ------------------------------------------------

82 + 152 = 172
64 + 225 = 289
 ------------------------------------------------

 92 + 402 = 412
81 + 1,600  = 1,681
--------------------------------------------------

ตัวเลขที่ต้องท่องมีเพียงเท่านี้ครับ
--------------------------------------------------

เฉลย
ตัวเลขทางคณิตศาสตร์เชิงลึกที่ต้องรู้
เพื่อทำโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้าปริญญาโท - เอก
 
ได้เร็วขึ้น
2. โปรดเขียนเศษส่วนอย่างต่ำ (Fractions) ของเลขทศนิยม (Decimals) ต่อไปนี้ แล้วจำให้แม่น

3. จำค่า รากที่สอง (Square Root) ของ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 โดยเฉพาะ 2, 3, 5, 7, 10

--------------------------------------------------