เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์, Order of Operations (Priority Rules for Arithmetic)

3.2.1

ลองตอบคำถามข้อด้านล่างนี้ดูก่อน
ว่าได้ค่าเท่ากับเท่าไรเหตุผล คือ
ทางคณิตศาสตร์ได้กำหนด
ลำดับการคำนวณของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

Concept ลำดับการคำนวณของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ Order of Operations (Priority Rules for Arithmetic)
1. คำนวณจาก Priority สูงสุดก่อน, วงเล็บวงในสุดจะมี Priority สูงสุด
2. ถ้า Priority เท่ากัน ให้คำนวณจากเครื่องหมายทางซ้ายมือไปขวามือ

ตัวอย่างโจทย์


Order of Operations
(Priority Rules for Arithmetic)

         To ensure that even the most complicated mathematical expressions have the same meaning for every reader, the following rule is always observed in evaluating an expression:
     For all numerical or algebraic expressions, the order of evaluation is:
     1. Parentheses or brackets first (starting with the innermost)
     2. Exponentials or powers next
     3. Multiplications and divisions next
     4. Additions and subtractions last
     5. If an expression involves three or more operations at the same level of priority, those operations are done from left to right.
     These rules are important. If you don’t obey them when evaluating numerical expressions, or when manipulating algebraic expressions, you will get results that the rest of the world considers to be incorrect.

ที่มา :: ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์เหล่านี้ (คลิก Link สีเขียวด้านล่าง)
1. http://www.mathgoodies.com/LESSONS/VOL7/order_operations.html
2. http://www.math.com/school/subject2/lessons/S2U1L2GL.html
3. http://www.algebrahelp.com/lessons/simplifying/oops/
4. http://www.purplemath.com/modules/orderops.htm
5. http://www.algebra-online.com/arithmetic-operations-1.htm

6. http://commons.bcit.ca/math/competency_testing/testinfo/testsyll11/arithmetic/orderofops/orderofops.pdfแบบฝึกหัด (ลองทดสอบความเข้าใจกับเครื่องคิดเลขดูนะครับ)

1.     -6 + 4 =
2.     -3 – 1 =
3.     7 + (-2) =
4.     5 – (-2) =
5.     5(2 + 7) – (5 + 3) =
6.     8(5 – 3) – (7 – 8) =
7.     (2 + 3 * 9) – 5(6 / 2 + 4) =
8.     10 / 2 / 5 + 10 / 5 / 2 =
9.     -24   =
10.   (-2) =
11.   -3+ (-4) 2  =
12.   -32(2 – 5)  =

เฉลย
1.     -6 + 4 = 4 – 6
                   = 
-2
2.     -3 – 1 = -1(3 + 1)
                  = 
-4
3.     7 + (-2) = 7 – 2
                     = 
+5
4.     5 – (-2) = 5 + 2
                     = 
+7
5.     5(2 + 7) – (5 + 3) = (5 * 9) – 8
                                    = 45 – 8
                                    = 
+37
6.     8(5 – 3) – (7 – 8) = (8 * 2) – (-1)
                                    = 16 + 1
                                    = 
+17
7.     (2 + 3 * 9) – 5(6 / 2 + 4) = (2 + 27) – 5(3 + 4)
                                                = 29 – 5(7)
                                                = 29 – 35
                                                = 
-6
8.     10 / 2 / 5 + 10 / 5 / 2 = [(10 / 2) / 5] + [(10 / 5) / 2]
                                          = (5 / 5) + (2 / 2)
                                          = 1 + 1
                                          = 
+2
9.     -24   = -16
10.   (-2) = +16
11.   -3+ (-4) 2  = -9 + 16
                          = 
+7
12.   -32(2 – 5)  = -32(-3)
                         = -9 * -3
                         =
+27

ผู้เขียน : SmartMathsTutor (Update 16/05/54)
File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่