เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

คำติ-ชม
(ดูภาพขยาย...คลิกรูป)

ติวGMAT


พี่เปิด course GMAT 90 ข้อ trick เด็ด สำหรับสอนน้องที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง เคยสอบได้คะแนน 44/60 ขึ้นไป หรือ เป็นเด็กหัวดี ก็มาเรียนได้เลยครับ สอบถาม Line : SmartMathsTutor
สอน 6 ชั่วโมงเท่านั้น (เลือกสอนเฉพาะข้อ trick เด็ด, ข้อที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฯลฯ)

พี่ทำโจทย์ไปแล้ว เฉพาะในหนังสือ GMAT Official Guide หลายปีรวมกัน (ไม่รวมสำนักพิมพ์อื่น, โจทย์บนเว็บไซต์ และ ในแอพที่ซื้อนะครับ) ไม่นับข้อซ้ำ มากกว่า 1,300 ข้อครับ


กำลังสอน GMAT course 90 ข้อ trick เด็ด...ให้น้องสองคน เรียนพร้อมกัน ทั้งสองคนเคยสอบได้ 46/60 และ 44/60
เรียนสนุกมาก get ขึ้นเยอะ ได้เทคนิคไป...ทำได้เร็วขึ้นมาก
ในเวลา 1 ชั่วโมงสอนได้ 15 - 20 ข้อ (สอนเฉพาะข้อยากนะ)
ลักษณะโจทย์ที่มีปัญหา คือ
(1) Prove Pattern,
(2) จับประเด็นปัญหา,
(3) ขุดสมการ,
(4) Backward Thinking,
และ ....... (5) ข้อหลอกให้งง

คำนามที่มาจากคำกริยาที่ลงท้ายด้วย –tion, การสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามลำดับ (Rule Ordering)


วิธีพัฒนาตัวเอง – วิธีเก่งภาษาอังกฤษ 
6.3

หลักสำคัญในเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  1. คำนามที่มาจากคำกริยา (verb) ที่ลงท้ายด้วย –tion  ในระบบภาษาอังกฤษ จะมีความหมายพื้นฐานแยกเป็น 2 อย่าง คือ
                 
a. เป็น process ก็ได้ เช่น Radiation (n.) แปลว่า การแผ่รังสี หมายถึง กระบวนการหนึ่งของรังสี, คุณสมบัติหนึ่งของรังสี  ตัวอย่างเช่น  กระบวนการแผ่รังสีเป็นกระบวนการหนึ่งที่แสดงลักษณะทางกายภาพของรังสี
                 b. เป็น product ก็ได้ เช่น Radiation (n.) แปลว่า รังสีที่แผ่ออกมา หมายถึง รังสีชนิดต่างๆที่แผ่ออกมา  ตัวอย่างเช่น  บริเวณนี้เป็นเขตอันตราย อาจมีรังสีแผ่ออกมาหลายชนิด
            ยกตัวอย่างทางเคมี คำว่า Suspension เป็น process แปลว่า การแขวนลอย ถ้าเป็น product แปลว่า สารแขวนลอย
            หลักนี้เป็นหลักพื้นฐานในระบบคำภาษาอังกฤษ  เราสามารถใช้หลักนี้เยอะมากทั่วไปเลย  ยกตัวอย่างเช่น  
Pronunciation  เป็น process  หมายถึง  การเปล่งเสียง  แต่ถ้าเป็น product หมายถึง เสียงที่เราเปล่งออกมา, วิธีออกเสียงแต่ละแบบ, วิธีออกเสียงแต่ละชนิด, วิธีออกเสียงแต่ละครั้ง 
            เพราะฉะนั้น อธิบายต่อไปในแง่ไวยากรณ์ 
(Grammar) เมื่อใช้ในความหมายที่เป็น process โดยปกติเป็น uncountable noun ไม่มีการเติม s ไม่เป็นพหูพจน์ แต่เมื่อเป็น product สามารถที่จะเติม s เข้าไปได้ เพราะมันนับเป็นชิ้นๆได้

เขียนโดย  ติวเตอร์กิ๊ก
            เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆ โปรดเปิดเว็บไซต์  http://www.yourdictionary.com/  หรือ  http://www.ldoceonline.com/ เพื่อตรวจสอบความหมาย ย้ำความเข้าใจ ตามสิ่งที่พี่ได้อธิบายไว้ด้วยตัวน้องๆเอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามลำดับ (Rule Ordering)

ตัวอย่าง Encouragement (อิน-เคาะ- ริช-เมนท์)   แปลว่า   การให้กำลังใจ