เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

วิธีหารเลขเร็ว โดยใช้กฎการหารลงตัว, กฎการหารลงตัว (Divisibility Rules) คืออะไร

3.2.3
กฎการหารเลขลงตัว
Divisibility Rules 

เลขคู่ หมายถึง เลขที่หารด้วย 2 ลงตัว เช่น -4, -2, 0, 2, 4, 6 เป็นต้น
เลขคี่ หมายถึง เลขที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว เช่น -3, -1, 1, 3, 5 เป็นต้น 

จำนวนที่หารด้วย 2, 4, 8
และ 5
, 10 ลงตัว มีวิธีการตรวจสอบคล้ายกัน
1. จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว
            จำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ (หลักหน่วย) จะหารด้วย 2 ลงตัวเสมอ เช่น 22 ลงท้ายด้วยเลข 2 ซึ่งเป็นเลขคู่ ดังนั้น 22 หารด้วย 2 ลงตัว ได้เท่ากับ 11
กฎการหารเลขลงตัว


2. จำนวนที่หารด้วย 4 ลงตัว
            จำนวนที่เลขโดด
สองตัวสุดท้าย (หลักสิบและหลักหน่วย) หารด้วย 4 ลงตัวแล้ว เลขนั้นจะหารด้วย 4 ลงตัวเสมอ เช่น 1,136 เลขโดดสองตัวสุดท้าย คือ 36 ซึ่งหาร 4 ลงตัว ดังนั้น 1,136 หารด้วย 4 ลงตัว
กฎการหารเลขลงตัว


           แต่ 122 เลขโดดสองตัวสุดท้าย คือ 22 ซึ่งหาร 4 ไม่ลงตัว ดังนั้น 122 หาร 4 ไม่ลงตัวด้วย
กฎการหารเลขลงตัว


3. จำนวนที่หารด้วย 8 ลงตัว
            จำนวนที่เลขโดด
สามตัวสุดท้าย (หลักร้อย หลักสิบและหลักหน่วย) หารด้วย 8 ลงตัวแล้ว เลขนั้นจะหารด้วย 8 ลงตัวเสมอ เช่น 1,576 เลขโดดสามตัวสุดท้าย คือ 576 ซึ่งหาร 8 ลงตัว ดังนั้น 1,576 หารด้วย 8 ลงตัวด้วย
กฎการหารเลขลงตัว


4. จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 จำนวนนั้นจะหารด้วย 5 ลงตัวด้วย 
5. จำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ลงท้ายด้วย 0 จำนวนนั้นจะหารด้วย 10 ลงตัวจำนวนที่หารด้วย 3, 6 และ 9 ลงตัว
มีวิธีการตรวจสอบคล้ายกัน เพราะ 6 และ 9 มีเลข 3 เป็นตัวประกอบ

6. จำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ผลบวกของเลขโดดทุกหลักของจำนวนนั้นหารด้วย 3 ลงตัว เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 3 ลงตัวด้วย เช่น 1,119
  (ซึ่งดูเหมือนจะเป็นจำนวนเฉพาะ)
กฎการหารเลขลงตัว


7. จำนวนที่หารด้วย 6 ลงตัว
            จำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว และหลักสุดท้ายเป็นเลขคู่ เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 6 ลงตัวด้วย เพราะเลข 6 มีเลข 3 และเลข 2 เป็นตัวประกอบ จึงต้องใช้กฎการหารเลขลงตัวของเลข 3 และเลขคู่รวมกัน เช่น 1,428
กฎการหารเลขลงตัว


8. จำนวนที่หารด้วย 9 ลงตัว
            จำนวนใดๆ ที่ผลบวกของเลขโดดทุกหลักของจำนวนนั้นหารด้วย 9 ลงตัว เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 9 ลงตัวด้วย (เหตุผลเดียวกับ 
กฎการหารเลข 6 ลงตัว คือ เลข 9 มีเลข 3 เป็นตัวประกอบ 2 ตัว) เช่น 6,561


จำนวนที่หารด้วย 11 และ 7 ลงตัว
มีวิธีการตรวจสอบดังนี้

9. จำนวนที่หารด้วย 11 ลงตัว
            จำนวนที่หารด้วย 11 ลงตัว ถ้าผลต่างระหว่างผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งคี่กับผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งคู่เท่ากับ 11 หรือ 0 หรือ -11 เลขจำนวนนั้นจะหารด้วย 11 ลงตัวเสมอ เช่น 10,901


10. จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว
            ไม่มีวิธีการตรวจสอบ
11. เลข 6 หลักที่มีเลข 3 ตัวหน้า (หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน) เหมือนกับ 3 ตัวหลัง (หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย) เช่น 369,369 หรือ 222,222 จะหารด้วย 7, 11 และ 13 ลงตัวเสมอ..........ลองทดสอบด้วยเครื่องคิดเลขดูนะครับ 

หนังสืออ้างอิง
          1. คณิตคิดสนุก คณิตศาสตร์รอบตัวเรา สำนักพิมพ์ จุฬา ผู้แต่ง อาจารย์ ธิดาสิริ ISBN : 974-9940-91-1-4
          2. เซียนปริศนา สนุกฮา พัฒนาสมอง สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ผู้แต่ง Akira Aizawa ISBN : 978-974-443-388-6
ผู้เขียน : SmartMathsTutor


File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่