เรียน GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

สอนให้เก่ง   เน้นเข้าใจ   ไม่ใช่ท่องจำ   เพื่อทำข้อสอบได้ 
Smart                       Fast                     Correct
ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ    เร็ว - ไม่เกิน  30 วินาที    ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน
ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น
ครูกิ๊ก (SmartMathsTutor)
          รับติว GMAT, GRE, SAT ข้อสอบภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก  โดยผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง     ครูกิ๊กเป็นเพียงติวเตอร์ที่จะแนะแนววิธีการดีๆ (Smart, Fast, Correct ดูด้านล่าง) ที่ช่วยให้ผู้เรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเท่านั้น  จำนวนชั่วโมงติวจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน   
ทดลองเรียน 1 ข้อ  เพื่อพิสูจน์
            ผู้เรียนสามารถนำโจทย์ที่สงสัยมาสอบถามครูกิ๊ก  เพื่อดูว่าวิธีที่สอนนั้นดีหรือไม่อย่างไร   เพราะทราบดีว่าผู้เรียนต้องการผลสำเร็จ  จึงไม่อยากให้ผู้เรียนผิดหวัง  ลงทุนแล้วต้องสอบได้คะแนนสูงที่สุด
          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)

ติวGMAT


Course ติวคณิตศาสตร์
สอนวิธีคิดวิเคราะห์ เลข GMAT, GRE, CU-BEST, O-Net, PAT1, Smart-I ฯลฯ
$- A. สอบเข้าปริญญาโท - เอก -$ 

A.1 ติว GMAT, GRE เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
A.2 ติว CU-BEST, SMART-II, นิด้า เพื่อเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในประเทศ
$- B. สอบเข้ามหาวิทยาลัย - ติวเข้าเตรียมอุดมฯ -$ 

B.1 ติว O-Net คณิตศาสตร์, PAT 1, ติวเข้มเลข SMART-I http://kiktewlek.blogspot.com/2016/12/smart-1.html
B.2 ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม, มหิดลวิทยานุสรณ์
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก

Percentage Change เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง, Percentage Increase, Percentage Decrease

3.7.3

Percentage Change
เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง

          หมายถึง  เปอร์เซ็นต์ของผลต่างเทียบกับค่าเดิม  หรือกล่าวได้ว่า  หน่วยต่างเทียบกับหน่วยเดิมแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์  เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบเชิงธุรกิจ  เช่น  กำไร-ขาดทุนเปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมไปกี่เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ    

         
Percentage change แบ่งย่อยเป็น  2  กรณี คือ Percentage Increase (เปอร์เซ็นต์เพิ่ม) และ Percentage Decrease
(เปอร์เซ็นต์ลด)

---------------------------------------------------------------------------------

Percentage Increase 

          สมมุติว่า  ปีนี้ขายสินค้าในราคา  24  บาท  แต่ปีหน้าต้องการขายในราคา  30  บาท  (ราคาขายเพิ่มขึ้น)  เราจะหา  Percentage Increase  นี้.......ได้ดังนี้
วิธีคำนวณ

ขั้นแรก หาผลต่างของ  30  -  24  =  6
ขั้นที่สอง นำผลต่าง(คือ 6)เป็นตัวตั้ง หารด้วยค่าปีก่อน(คือ 24)
ขั้นที่สาม คูณด้วย 100
เพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนั้น Percentage Increase  คือ

          คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งตรรกะ  เหตุผล  และที่มาของสูตร
          ทำไมจึงเป็น 
25% ไม่ใช่เป็น 20% หรือ ???
          เหตุผล คือ เดิมปีนี้ขายราคา  24 บาท  ปีหน้าขายราคา  30  บาท  ต้องบวกเข้าไป 25% ของ 24  บาท (ปีเดิม)  ซึ่งคือ 6 บาท  จึงกลายเป็น  30  บาทเท่ากับราคาขายปีหน้า
          ที่มาของสูตร [ตามความคิดของผู้นิยาม Percentage Change]
---------------------------------------------------------------------------------

Percentage Decrease     
     
          สมมุติว่า  ปีนี้ขายสินค้าในราคา  30  บาท  แต่ปีหน้าต้องการลดราคาขายเป็น  24  บาท เพื่อให้สู้กับคู่แข่งได้  (ราคาขายลดลง)  เราจะหา  Percentage Decrease  นี้.......ได้ดังนี้ 

วิธีคำนวณ 
ขั้นแรก หาผลต่างของ  30  -  24  =  6
ขั้นที่สอง นำผลต่าง(คือ
6)เป็นตัวตั้ง หารด้วยค่าปีก่อน(คือ 30
)
ขั้นที่สาม คูณด้วย
100
เพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้น Percentage Decrease  คือ 

          คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งตรรกะ  เหตุผล  และ  การพิสูจน์
          พิสูจน์ ตรวจความถูกต้อง
ข้อสังเกต (สำคัญมาก)
          จากตัวอย่าง
Percentage change ทั้งสองกรณี  เราใช้ตัวเลขชุดเดิม  คือ  24  และ  30  ซึ่งมีผลต่างเท่ากับ  6  แต่......พบว่า  Percentage Increase  จะมีค่ามากกว่า  Percentage Decrease  เสมอ  เพราะเทียบจากตัวหาร(divisor)ที่น้อยกว่า  ดังนั้นจำไว้ว่า   ทั้ง Percentage Increase  และ  Percentage Decrease  แม้เป็นข้อมูลเลขชุดเดียวกัน แต่ค่า Percentage Change  จะไม่เท่ากัน
---------------------------------------------------------------------------------

สำหรับ GMAT, GRE (สำคัญ)
          หากลองสังเกต จากการทำโจทย์   (เรากำลังมอง Concept  Percentage  Change ในมุมที่นอกกรอบ)  เราสามารถคิด  แก้โจทย์ปัญหา  Percentage  Change ด้วยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยมี  Percentage  Change  เป็นตัวแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองปี (ปีนี้กับปีหน้า)   เช่น  หากปีนี้ ขาย  100  บาท  ปีหน้า ราคาขายเพิ่มขึ้น  25% (Percentage Increase 25% --- แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ปีนี้กับปีหน้า ในรูปเปอร์เซ็นต์)   

          ถ้าสินค้าอีกชนิดหนึ่ง  ปีนี้ ขาย  200  บาท  ปีหน้าเพิ่มราคาขายขึ้นเท่ากัน  จะต้องขายในราคาเท่าไร??? 

วิธีคำนวณ 
          ปีนี้ ขาย 
100  บาท  ปีหน้าขายเพิ่มขึ้น  25%  ดังนั้นปีหน้าต้องขาย  100 * 1.25 = 125 
บาท
          ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
หรือใช้วิธี Percentage Increase ก็ได้เช่นกัน
และสำหรับ Percentage Decrease ก็สามารถคิดด้วยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้เช่นกัน 

แบบฝึกหัด
        1.
http://www.mathsisfun.com/numbers/percentage-change.html
        2. http://www.mathgoodies.com/lessons/percent/change.html
เขียนโดย
: SmartMathsTutor กิ๊ก (05/พ.ย./2555)


File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่

---------------------------------------------------------- 
ความรู้ เรื่อง บัญญัติไตรยางศ์ ยังมีต่ออีก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้
เข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่ (คลิก) 
----------------------------------------------------------